นนทบุรี พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา วัดเฉลิมพระเกียรติ

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดสุดท้ายในพระราชศรัทธาล้นเกล้ารัชกาลที่ 3

ดังเช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระราชดำริสร้างพระอารามหลวงแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระองค์

Home / นนทบุรี / วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร วัดสุดท้ายในพระราชศรัทธาล้นเกล้ารัชกาลที่ 3

ชาวพุทธเชื่อกันว่า การสร้างวัดถือเป็นบุญใหญ่ในการทำนุบำรุง เผยแผ่พุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อไป เหล่าบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงเป็นพุทธมามกะด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ดังนั้นแล้วจึงมีวัดไทยมากมายที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงมีพระราชดำริสร้างไว้ทั่วประเทศไทย ดังเช่น วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงมีพระราชดำริสร้างพระอารามหลวงแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ พระอัยกา (ตา) พระอัยกี (ยาย) และสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงแห่งพระองค์ (แม่) เนื่องจาก บริเวณป้อมปราการ (ชื่อว่าป้อมทับทิม) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใต้ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดเฉลิมพระเกียรตินี้เป็นนิวาสถานเดิมแห่งพระอัยกาและพระอัยกีของพระองค์ และยังเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระศรีสุลาไลยพระราชชนนีพันปีหลวงอีกด้วย

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ. นนทบุรี

วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
อุโบสถ

ด้วยเหตุนี้โปรดให้พระยาคลัง (ดิศ บุนนาค) ตำแหน่งที่สมุหพระกลาโหมเป็นแม่กองสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้น และโปรดให้สร้างป้อมปราการ ก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเป็นทำนองเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังรอบวัดไว้เป็นอนุสรณ์ด้วย และพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า วัดเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ปี พ.ศ. 2390 วัดเฉลิมพระเกียรติเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างขึ้นเป็นวัดสุดท้ายในรัชกาลก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2394 การสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติน่าจะยังไม่แล้วเสร็จในรัชกาลของ พระองค์ เพราะเมื่อพระองค์ใกล้จะเสด็จสรรรคต พระองค์ก็ยังตรัสถึงวัดต่างๆ ที่ยังสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์ค้างไว้ว่า ” …ทุกวันนี้คิดสละห่วงใหญ่ให้หมด อาลัยอยู่แต่วัด สร้างไว้ใหญ่โตหลายวัด ที่ยังค้างอยู่ก็ดี ถ้าชำรุดทรุดโทรมไปจะไม่มีผู้ช่วยทนุบำรุง เงินในพระคลังที่เหลือจับจ่ายใช้ราชการแผ่นดิน มีอยู่ 40,000 ชั่ง ขอสัก 1,000 ชั่งเถิด ถ้าผู้ใดเป็นเจ้าแผ่นดินแล้วให้ช่วยบอกแก่เขาขอเงินรายนี้ให้ช่วยทนุบำรุง วัดที่ชำรุดและการวัดที่ยังค้างอยู่นั้น เสียให้แล้วด้วย…”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุโบสถ

ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้ว พระองค์ก็ทรงรับเป็นพระราชภาระในการสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติจนเสร็จเรียบร้อย โดยโปรดให้พระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุญนาค) เป็นแม่กองการบูรณะจนแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2401 วัดเฉลิมพระเกียรติได้รับการคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนา ในปี พ.ศ.2531 เป็นวัดอุทยานการศึกษากรมการศาสนา ปี พ.ศ.2538

ล้อมรั้ว
ล้อมรั้ว
ลวดลายจีน
พระอุโบสถ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

พระอุโบสถ ที่รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ตามแบบพระราชนิยม หลังคาพระอุโบสถมุงด้วยกระเบื้องรางดินเผาทำเป็นลอนลูกฟูกแบบจีน หน้าบันประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีสดจากประเทศจีน ประดับตกแต่งสีให้เป็นใบและดอกพุดตาน

เจดีย์ขาว

พระเจดีย์ขาว

ปูชนียวัตถุ

พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา

พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา

  • พระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ขนาดหน้าตักกว้าง 6 ศอก สูง 8 ศอก 1 คืบ 4 นิ้ว พระนาม พระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมา ตามตำนานกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ขุดแร่ทองแดง ที่อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ได้แร่ทองแดงจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์จะใช้ทองแดงเกื้อกูลพระศาสนา จึงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่เพื่อนำไปประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระ อุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติและวัดราชนัดดาราม จำนวน 2 องค์ พระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน 34 องค์
  • พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูง 33 นิ้ว นามว่า พระศิลาขาว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้อัญเชิญมาประดิษฐานในพระวิหารเมื่อปี พ.ศ.2401 พร้อมพระอัครสาวก 2 องค์ สูง 13 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปศิลา
  • พระปฏิมาชัยวัฒน์ ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงทางด้านทิศเหนือของพระอุโบสถ
  • พระเจดีย์ขาว เป็นเจดีย์ทรงลังกา มีฐานแปดเหลี่ยมสองชั้น ความสูงขนาด 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ภายใน
นกยูง
วัดไทย
ต้นโพธิ์

บรรยากาศภายในวัดนั้นสงบ ร่มเย็น และยังเป็นสถาปัตยกรรมแบบโบราณที่ยังคงมีความงดงาม ทำให้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์พีเรียดหลายต่อหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังติดท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหากต้องการให้อาหารปลาในบริเวณท่าน้ำก็เป็นอีกหนึ่งจุดในการทำทานอย่างสบายใจ

ภาพโดย SUTEE
ที่ตั้ง : 86 หมู่ 3 ถนนท่าน้ำนนท์ –วัดโบสถ์ดอนพรหม ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
Google Map : https://goo.gl/maps/CtpEWiYSf6WQjezU8
เวลาเข้าชม : 05.00 น. – 18.00 น.

หล่งอ้างอิงข้อมูล

  • หนังสือ “สมเด็จพระมหาเจษฎาธิบดินทร์” (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี, มีนาคม 2551) จัดย่อหน้าใหม่และสั่งเน้นคำโดยกองบรรณาธิการ
  • เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ใส่บาตรออนไลน์


สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน 2566 เปิดบริการฝากใส่บาตรออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ใส่บาตรออนไลน์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมอธิษฐานจิตขอพรพระปางปาฏิหาริย์ วัดเกาะพญาเจ่ง อ.ปากเกร็ด นนทบุรี นำโดย อ.แน๊ต See You Tarot

พิเศษสุด สำหรับแฟนเพจ MThai และผู้ที่ฝากใส่บาตร ติดตาม ชมผ่าน MThai Facebook Live พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญพร้อมกันได้ตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป

สนใจฝากใส่บาตรออนไลน์ INBOX แจ้งชุดทำบุญกับแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675
หรือ ช่องทางไลน์ : https://lin.ee/bPIRKMI