EXIM BANK พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนผู้ส่งออก สร้างเศรษฐกิจ BCG และพลังขับเคลื่อนโลกสะอาดอย่างยั่งยืน

EXIM BANK พัฒนาผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนผู้ส่งออก สร้างเศรษฐกิจ BCG และพลังขับเคลื่อนโลกสะอาดอย่างยั่งยืน

ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำอย่าง โควิด-19 การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดภัยธรรมชาติร้ายแรง และการลดลงของทรัพยากร อันเป็นผลมาจากปัญหาภาวะโลกร้อน  ทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจในรูปแบบเดิมๆ ไม่อาจตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้ จึงเกิด “วาระเร่งด่วน”  นานาชาติหันมาเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย “โมเดลเศรษฐกิจ BCG”  (Bio-Circular-Green…

EXIM BANK  ชูกลยุทธ์ ‘เกมเปลี่ยนประเทศไทย’ สร้างนักรบเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ดันไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

EXIM BANK ชูกลยุทธ์ ‘เกมเปลี่ยนประเทศไทย’ สร้างนักรบเศรษฐกิจ พัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ดันไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำเสนอปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างของประเทศไทย  เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ทับซ้อนและสะสมมานาน ในมุมมองของ ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM BANK ) ซึ่งมุ่งมั่นทำหน้าที่…