Bridgestone ยกระดับขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตยางพารามากขึ้นด้วย Big Data

Bridgestone ยกระดับขีดความสามารถเพิ่มผลผลิตยางพารามากขึ้นด้วย Big Data

บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น เดินหน้าใช้ Big Data เพื่อช่วยวางแผนปลูกต้นยางพารา ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพให้แก่สวนยางพาราอย่างยั่งยืน