ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82…

ตลาดนัดจตุจักร โกอินเตอร์ เล็งเปิดบริการที่สิงคโปร์ ต้นปีหน้า

ตลาดนัดจตุจักร โกอินเตอร์ เล็งเปิดบริการที่สิงคโปร์ ต้นปีหน้า

เว็บไซต์ todayonline ได้มีการรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2563 ตลาดนัดจตุจักร จะไปเปิดทำการครั้งแรกที่ สิงคโปร์ ภายใต้ชื่อ ตลาดจตุจักร Night Market ในย่านบูกิต ติมาห์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศ โดยสาเหตุที่…

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา…