ช่าวสดวันนี้ ทหารราชองครักษ์ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

คัดลอก URL แล้ว

 

ประเด็นน่าสนใจ

  • แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์
  • ประกาศ 10 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๒๑ นาย ดังนี้

๑. พลโท ปราการ ปทะวานิช ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒. พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง เจ้ากรมกาลังพลทหารบก
๓. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ตำแหน่ง เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบก
๔. พลโท ศรชัย กาญจนสูตร ตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๕. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ ตำแหน่ง รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๖. พลตรี เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
๗. พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
๘. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๙. พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
๑๐. พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๑. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๑๒. พันเอก พงศกร อาจสัญจร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

๑๓. พันเอก พิเชษฐ์ หัสดีผง ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙
๑๔. พันเอก สมภพ ภาระเวช ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๓
๑๕. พันเอก สุพล จันทร์ผ่อง ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๖. พันเอก เสด็จ อาคะจักร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑

๑๗. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
๑๘. พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๙. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์
๒๐. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๒๑. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน.


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจาฯ ประกาศ รธน. แก้ไขเพิ่มเติม เลือกตั้ง ส.ส. มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2564

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ ‘ธรรมนัส-นฤมล’ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ ตามที่ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจาฯ​ ประกาศ ห้ามชุมนุม – มั่วสุม ป้องกันโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

สรุปมาตรการคุมเข้ม กทม. – ปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ในเบื้องเป็นมาตรการการคุมเข้มพื้นที่ ยังไม่ใช่การล็อกดาวน์แต่อย่างใด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ ‘ไม่สวมแมสก์’ มีความผิดปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำวินิจฉัย ศาลรธน. ‘ธรรมนัส’ ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำวินิจฉัยศาลรธน. “ธรรมนัส” ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.และความเป็นรัฐมนตรี

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ใช้แก้ปัญหาโควิด-19

เว็บไซ์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

X