ช่าวสดวันนี้ ทหารราชองครักษ์ ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์

 

ประเด็นน่าสนใจ

  • แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์
  • ประกาศ 10 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้มีการเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร เป็นนายทหารราชองครักษ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๒๑ นาย ดังนี้

๑. พลโท ปราการ ปทะวานิช ตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
๒. พลโท อยุทธ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง เจ้ากรมกาลังพลทหารบก
๓. พลโท ชัยมนตรี โพธิ์ทอง ตำแหน่ง เจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารบก
๔. พลโท ศรชัย กาญจนสูตร ตำแหน่ง เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก

๕. พลตรี กิตติชัย วงศ์หาญ ตำแหน่ง รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก
๖. พลตรี เฉลิมเกียรติ พิมพ์ทนต์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
๗. พลตรี มงคล รัตนจันทร์ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง
๘. พลตรี วรวุฒิ วุฒิศิริ ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน

๙. พลตรี ณัฐวุฒิ นาคะนคร ตำแหน่ง ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
๑๐. พลตรี นิมิตร์ สะโมทาน ตำแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๑๑. พลตรี อิศเรศ พุ่มมาก ตำแหน่ง เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
๑๒. พันเอก พงศกร อาจสัญจร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

๑๓. พันเอก พิเชษฐ์ หัสดีผง ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๙
๑๔. พันเอก สมภพ ภาระเวช ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๓
๑๕. พันเอก สุพล จันทร์ผ่อง ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบก
๑๖. พันเอก เสด็จ อาคะจักร ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๑

๑๗. พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า
๑๘. พันเอก อาทิตย์ ดีประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์
๑๙. พันเอก อินทนนท์ รัตนกาฬ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ ๓ รักษาพระองค์
๒๐. พันเอก ศักดิ์ระวี พึ่งเย็น ตำแหน่ง รองผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๒๑. พันเอก พิทยากูล โพธิสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน.

WRITER

RELATED

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการป้องกันโควิด โหลดแอปฯ ‘หมอชนะ-ไทยชนะ’

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงที่ 2/2564 เรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ แท็กซี่สนามบินคิดค่าบริการสัมภาระ ชิ้นละ 20-100 บาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการอื่น กรณีการจ้างโดยมีบริการพิเศษสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

แก้ไขกฎหมาย เปิดทางขาย-ครอบครอง ยาเสพติด เพื่อรักษาโรค-วิจัย

ราชกิจจาเผยแพร่กฎกระทรวง สธ. ฉบับใหม่ โดยมีการปลดล็อคอนุญาตให้จำหน่าย - ครอบครอง เพื่อใช้ในการรักษาโรค - วิจัย ..

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในกทม.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ยกเลิกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินร้ายแรง ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศตำรวจ 10 ราย กระทำผิดวินัยร้ายแรง

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศตำรวจ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขายของออนไลน์ ห้ามให้อินบ็อกซ์ถามราคา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้ นักเรียน ไว้ผมยาวได้

กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้นักเรียนไว้ผมสั้นหรือผมยาวได้ แต่ต้องเรียบร้อย ห้ามดัด ย้อม ไว้หนวด แต่งเป็นลวดลาย ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ การไว้ทรงผมนักเรียน ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.…