ช่าวสดวันนี้ ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82…

Home / NEWS / ประกาศ!! ตั้ง กมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน

ประเด็นน่าสนใจ

 • กมธ. ชุดดังกล่าว มีจำนวน 30 คน
 • 1 ใน กมธ. มี ชาญวิทย์ ผลชีวิน และ ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ร่วมอยู่ด้วย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศวุฒิสภาเรื่องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นคณะหนึ่งตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 82 ประกอบด้วย

 1. พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 3. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีโรจน์
 4. นายกิตติ วะสีนนท์
 5. นายจเด็จ อินสว่าง
 6. พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ
 7. นางสาวจิตติเทวี ตติยรัตน์
 8. นายจิรชัย มูลทองโร่ย
 9. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 10. นายชาญวิทย์ ผลชีวิน
 11. นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 12. นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 13. นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 14. พลเอกธงชัย สาระสุข
 15. นางนฤมล ล้อมทอง
 16. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
 17. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 18. นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 19. พลเรือเอกพะจุณณ์ ตามประทีป
 20. นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 21. พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 22. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 23. นายวิทยา ผิวผ่อง
 24. หม่อมหลวงสกุล มาลากุล
 25. พลเรือโทสนธยา น้อยฉายา
 26. พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์
 27. พลเอกสมเจตน์ บุญถนอม
 28. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 29. นางอภิรดี ตันตราภรณ์
 30. พลเอกอู้ด เบื้องบน

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

X