บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

(ท่องนะโม 3 จบ)นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ บทสวดแผ่เมตตาตนเอง อะหัง สุขิโต โหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหัง นิททุกโข โหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์…

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

(ท่องนะโม 3 จบ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

บทสวดแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ
รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด