บทแผ่อุเบกขา ความปล่อยวาง พร้อมคำแปล

บทแผ่อุเบกขา ความปล่อยวาง พร้อมคำแปล

บทแผ่อุเบกขา

Home / บทสวดมนต์ / บทแผ่อุเบกขา ความปล่อยวาง พร้อมคำแปล

บทแผ่อุเบกขา

สัพเพ สัตตา

  • สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

กัมมัสสะกา  เป็นผู้มีกรรมเป็นของตน

กัมมะทายาทา เป็นผู้รับผลของกรรม

กัมมะโยนี   เป็นผู้มีกรรมนำไปเกิด

กัมมะพันธู    เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์

กัมมัปปะฏิสะระณา    เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง กัมมัง  กะริสสันติ  ใครทำกรรมอันใดไว้

กัลป์ยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีหรือชั่วก็ตาม

ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ เขาจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสืบไป.