บทแผ่เมตตาให้ตัวเอง

บทสวดแผ่เมตตาให้ตัวเอง ช่วยให้จิตใจสงบ

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดแผ่เมตตาให้ตัวเอง ช่วยให้จิตใจสงบ

บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

  • ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ

  • ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ

  • ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ

  • ปราศจากอุปสรรคอันตราย และความเบียดเบียนทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ

  • ปราศจากความทุกข์กาย ทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

  • มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

ความหมาย

  • ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ปราศจากทุกข์ ปราศจากเวร ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ปราศจากความทุกข์ทางกายทางใจ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
X