บทสวดสัพพมงคลคาถา

บทสวดสัพพมงคลคาถา พร้อมคำแปล ปกปักษ์รักษาสร้างสิริมงคล

สัพพมงคลคาถา คือคำถาที่สวดเพื่อขอให้สิ่งมงคลทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้จงบังเกิดอับผู้สวด ให้ช่วงปกปักษ์รักษาสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวผู้สวด โดยคำว่า "สัพ" แปลว่า ทุกสิ่ง ทั้งหมด ทั้งปวง ส่วนคำว่า "มงคล" ก็แปลตรงตัวเลย คือ ความมงคล หรือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริ

Home / บทสวดมนต์ / บทสวดสัพพมงคลคาถา พร้อมคำแปล ปกปักษ์รักษาสร้างสิริมงคล

สัพพมงคลคาถา คือคำถาที่สวดเพื่อขอให้สิ่งมงคลทั้งหลายที่อยู่ในโลกใบนี้จงบังเกิดอับผู้สวด ให้ช่วงปกปักษ์รักษาสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตัวผู้สวด โดยคำว่า “สัพ” แปลว่า ทุกสิ่ง ทั้งหมด ทั้งปวง ส่วนคำว่า “มงคล” ก็แปลตรงตัวเลย คือ ความมงคล หรือเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญ 

บทสวดสัพพมงคลคาถา แปล

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา  ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา   ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา    ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา   ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

โสตถี ภะวันตุ เต ฯ  ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

X