คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ

คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

Home / บทสวดมนต์ / คำขอขมาอโหสิกรรมต่อผู้มีพระคุณ

พุทโธ สาธุ, ธัมโม สาธุ,สังโฆ สาธุ

พุทโธ อโหสิ,ธัมโม อโหสิ,สังโฆ อโหสิ

 

สาธุ สาธุ อันว่าบาปทางกายทางวาจา ทางใจ ทั้งหลาย ทั้งปวง ที่ข้าพเจ้านี้ ได้เคยประพฤติล่วงเกิน ก่อกรรมทำไม่ดีไว้ ต่อผู้มีพระคุณทุกระดับ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลในยามตกทุกข์ได้ยาก คอยชี้นำทางในการแก้ไขปัญหาคอยสนับสนุนให้ได้ดีมีสุข มีความเจริญในหน้าที่การงาน การเงิน การศึกษา ด้วยทำตัวเป็นคนลืมตัววัวลืมตีน ได้ดีแล้ว ลืมคุณ ทอดทิ้ง เพิกเฉยในยามลำบาก ไม่สนใจตอบแทนบุญคุณ

ที่เป็นบาปเป็นกรรม ที่ผิดศีลผิดธรรม ที่ไม่ดีไม่งาม ที่ไม่ถูก ไม่ควร เพราะถูกกิเลสตัณหา คือ ราคะ โทสะ โมหะ เข้าสิงจิตดลใจให้ข้าพเจ้านี้ หลงคิดผิด ทำผิด พูดผิด ทั้งเจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ทั้งที่รู้เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตาม รู้ไม่เท่าถึงเหตุการณ์ก็ตามในอดีตชาติ ในปัจจุบันชาติ

บัดนี้ข้าพเจ้า มีจิตสำนึกผิดแล้ว ในบาปทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอน้อมกาย วาจา ใจ และบุญกุศลน้อยใหญ่ เป็นเครื่องขอขมาลาโทษ ต่อท่านทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลาย จงโปรดเมตตา อโหสิกรรม อโหสิกรรม อโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อความไม่ประมาท เพื่อความเจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม เพื่อมรรคผลนิพาน
ในปัจจุบันนี้เทอญฯ

(กราบขอขมาโทษ 3 ครั้ง)