คำจบของการใส่บาตร

คำจบของการทำบุญใส่บาตร

อิทัง สีละวันตานัง ภักขูนัง นิยยาเทมิ สุทินัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ ข้าพเจ้าขอน้อมถวานทานนี้ แด่พีะภิกขุสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ.

Home / บทสวดมนต์ / คำจบของการทำบุญใส่บาตร

อิทัง สีละวันตานัง ภักขูนัง นิยยาเทมิ สุทินัง วะตะ เม ทานัง

อาสะวักขะยาวะหัง นิพพานะปัจจะโย โหตุ

คำแปล

ข้าพเจ้าขอน้อมถวานทานนี้ แด่พีะภิกขุสงฆ์ผู้มีศีลทั้งหลาย

ทานที่ข้าพเจ้าถวายดีแล้วนี้ จงเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานด้วยเทอญ.