กล้อนผมนักเรียน ทำโทษนักเรียน นักเรียนไว้ผมยาว

ศธ. สั่งทุกโรงเรียน ห้ามลงโทษ นร. ด้วยการตัด-กล้อนผม

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแล ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518 ทั้งนี้ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ตามเห็นสมควร การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อหลักๆ

Home / Other / ศธ. สั่งทุกโรงเรียน ห้ามลงโทษ นร. ด้วยการตัด-กล้อนผม

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแล ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518
  • ทั้งนี้ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ตามเห็นสมควร
  • การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อหลักๆ

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า แจ้งสถานศึกษาในสังกัดกำกับดูแล ยกเลิกการใช้บังคับระเบียบสถานศึกษาเดิมเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน เมื่อปี 2518 ซึ่งหากสถานศึกษาใดยังใช้ระเบียบเดิมจะต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ ตามประกาศกระทรวง

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อวางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบกระทรวง

ส่วนภาพการกล้อนผมนักเรียน ที่มีการเผยแพร่อยู่ในขณะนี้ ยอมรับว่าโรงเรียนทำไม่ถูกต้อง เพราะการจะลงโทษนักเรียนไม่ว่าจะกระทำความผิดใดๆ ก็ตามจะต้องยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 มี 4 ข้อดังนี้

  • 1.ว่ากล่าวตักเตือน
  • 2.ทำทัณฑ์บน
  • 3.ตัดคะแนนความประพฤติ
  • 4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ซึ่งรวมไปถึงการทำโทษนักเรียนในกรณีอื่นๆ ด้วย ต้องยึดหลักการลงโทษ 4 ข้อนี้เท่านั้น

X