พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วย นายชัยพล…

Home / Other / วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 พระโสภณวชิราภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร พร้อมด้วย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วม ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานัปการ ทั้งยังทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมบำรุงให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีต่าง ๆ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รวมทั้งพระอาราม วัด และสถานที่ต่าง ๆ ที่กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก็จะทรงติดตามเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีดังกล่าวนั้นด้วย เช่น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางศาสนา อาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา ทรงติดตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดเทพศิรินทราวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ วัดราชโอรสาราม และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ด้วยพระราชจริยวัตรงามสง่า และยังทรงบริบูรณ์พร้อมด้วยมัททวะธรรม คือความอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ ซึ่งนับเป็นพระราชธรรมสำคัญอันเป็นที่ชื่นชมตลอดมา

ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ ร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล โดยในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00 น. ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม นอกจากนี้ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน รวมถึงศาสนาคริสต์ นิกายคาทอลิก จัดพิธีอธิษฐานภาวนาเป็นพิเศษ ณ วัดคาทอลิกทั่วประเทศ และศาสนาอิสลาม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันสตรีมุสลิม กทม. ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ

สำหรับส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ตามที่จังหวัดเห็นสมควร ได้แก่ 1. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 2. จัดนิทรรศการหรือจัดทำวีดิทัศน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในมิติทางศาสนา 3. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ 4. กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น รักษาศีล ปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าภายใต้พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น สันติสุข ตลอดจนส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณประเพณีของสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th