Soft Power กระทรวงวัฒนธรรม เพชรบุรี

ชาวเพชรบุรีเฮ ครม.ไฟเขียวโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและขับเคลื่อน Soft power ด้วยอัตลักษณ์เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวพร้อมชมธรรมชาติและวิถีชุมชน

เปิดประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว หนุนนโยบาย one family one soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม…

Home / PR NEWS / ชาวเพชรบุรีเฮ ครม.ไฟเขียวโครงการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจและขับเคลื่อน Soft power ด้วยอัตลักษณ์เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการท่องเที่ยวพร้อมชมธรรมชาติและวิถีชุมชน

เปิดประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยว หนุนนโยบาย one family one soft power ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ได้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โดยที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อน Soft power ด้วยอัตลักษณ์เพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม โดยใช้งบประมาณดำเนินการกว่า 5 ล้านบาทตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีเสนอ ซึ่งโครงการนี้จะจัดกิจกรรมประกอบด้วย1) กิจกรรมพัฒนาต่อยอดงานช่างสู่ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ 2) กิจกรรมด้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีตามเส้นทางท่องเที่ยวเพชรบุรีเมืองช่าง และ3) งานมหกรรมวัฒนธรรมเพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม สื่อสารอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมืองเพชรบุรีด้านงานช่าง อาหารพื้นบ้านและวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นต้น ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 จนถึงเดือนกันยายน 2568 ในพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นในเรื่องงานสกุลช่างเมืองเพชรและงานช่างพื้นบ้าน เช่น ผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เครื่องจักสาน เครื่องรัก เครื่องปั้นดินเผา เครื่องโลหะ เครื่องไม้ เครื่องหนัง เครื่องประดับ งานศิลปกรรมพื้นบ้าน ดังนั้น วธ.จะขับเคลื่อนโครงการข้างต้นเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นดังกล่าวมาพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อน Soft Power ตามนโยบาย one family one soft power และสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิม

“โครงการนี้ส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีมาสร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และทำให้งานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา ต่อยอดและเผยแพร่สู่สาธารณะ ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีและประเทศตามนโยบายรัฐบาล” นางสาวสุดาวรรณ กล่าว