การประปานครหลวง ตรวจคุณภาพน้ำ

กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำโรงเรียน ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนให้น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนในโครงการฯ มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

Home / PR NEWS / กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำโรงเรียน ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนให้น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนในโครงการฯ มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน