กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลาม ศูนย์เรียนรู้อัลกุรอาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ครั้งที่ 1/2567

พร้อมตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ครั้งที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร…

Home / PR NEWS / ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ครั้งที่ 1/2567

พร้อมตรวจเยี่ยมพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ครั้งที่ 1/2567 และตรวจเยี่ยมพื้นที่ดังกล่าว โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางรักชนก โคจรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ เมื่อพุทธศักราช 2556 กรมศิลปากรได้รับการประสานงานและเข้าตรวจเยี่ยม โรงเรียนสมานมิตรวิทยา พบว่าโรงเรียนดังกล่าวได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอิสลาม และได้เก็บรวบรวมและดูแลรักษาคัมภีร์อัลกุรอานโบราณไว้ประมาณ 70 เล่ม ซึ่งคัมภีร์ดังกล่าวมีแหล่งที่มาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี สเปน และเยเมน เป็นต้น ซึ่งคัมภีร์ที่ทางโรงเรียนเก็บรักษาไว้ได้ดีมีการประเมินอายุ เบื้องต้นจากข้อความและวันเดือนปีที่ปรากฏบนเอกสาร โดยสรุปได้ว่าคัมภีร์เหล่านี้มีอายุอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 100-860 ปี
มาแล้ว และด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวประสงค์ที่จะเข้าร่วมเป็นสถานศึกษาสอนศาสนาอิสลามต้นแบบในการธำรงรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านการอนุรักษ์เอกสารโบราณ(คัมภีร์อัลกุรอาน) จึงได้เสนอแนวคิดที่จะจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานขึ้น พร้อมการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม