กระทรวงวัฒนธรรม ขอพรผู้ใหญ่ รดน้ำดำหัว วันสงกรานต์

วธ. จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร…

Home / PR NEWS / วธ. จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ โถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัว เพื่อขอพร ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อความเป็นสิริมงคล