“ดีพร้อม” จับมือ “SMRJ” แท็คทีม ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าผ่าน J-GoodTech

งานสัมมนาเชื่อมโยงคู่ค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan New Business Gateway)

Home / PR NEWS / “ดีพร้อม” จับมือ “SMRJ” แท็คทีม ผู้ประกอบการไทย-ญี่ปุ่น เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าผ่าน J-GoodTech

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) จัดงานสัมมนาเชื่อมโยงคู่ค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan New Business Gateway) ตั้งเป้าแลกเปลี่ยนข้อมูล เรียนรู้ พัฒนาแนวทางการทำงานและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ หวังกระตุ้นธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

นางสุชาดา โพธิ์เจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงคู่ค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย-ญี่ปุ่น (Thailand-Japan New Business Gateway) ร่วมด้วย นายเท็ตสึโอะ โคซากะ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) นายอิโนะอุเอะ เท็ตซึยะ ผู้เชี่ยวชาญจาก SMRJ นางสาวภูคณิศา ธนัชปิติโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดดิจิทัล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ดีพร้อม (DIPROM) และผู้ประกอบการ โดยมี นางอรพิน อุดมธนะธีระ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญจากดีพร้อม (DIPROM) กล่าวรายงาน ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท และในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน Zoom Webinar

งานสัมมนาเชื่อมโยงคู่ค้าและสร้างเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย-ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างดีพร้อม (DIPROM) และองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) เพื่อขยายช่องทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และ SMEs ไทยสู่เวทีสากล รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มเจรจาจับคู่ธุรกิจ J-GoodTech

สำหรับรูปแบบการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นแบบผสมผสาน หรือ Hybrid ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมในรูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Webinar รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 70 สถานประกอบการ โดยผู้ประกอบการจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์ม J-GoodTech กรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ (Success Case) จากการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นผ่านแพลตฟอร์ม J-GoodTech และการให้บริการของดีพร้อม (DIPROM) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ตลอดจนการสร้างเว็บไซต์และสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creation) เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและจับคู่ธุรกิจอีกด้วย

ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าว นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ไทย จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการต่อยอดและขยายเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและ SMEs ของประเทศไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจของไทยและญี่ปุ่น ตลอดจนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนให้ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตควบคู่กันไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน