กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจัดสัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนได้จัดกิจกรรมการสัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.…

Home / PR NEWS / กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนจัดสัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนได้จัดกิจกรรมการสัมมนาความรู้การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่  20 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 3 – 4 ชั้น 9 TheLandmark Bangkok โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุน

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ภก.ดร.วฤษฎิ์ อินทร์มา ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ศลช. หัวหน้าโครงการฯ นำทีมในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วม บริษัท อีออนเมด จำกัด บริษัท เอชซีแอนด์พีอาร์ ฟาร์มาชูติคอล จำกัด โรงพยาบาลศรีสวรรค์ นักวิจัยและนักธุรกิจในพื้นที่ใกล้เคียง โดยกิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นทั้ง 4 ภูมิภาค ภาคกลางก็เดินมาสู่ภาคสุดท้ายแล้ว เพื่อรับฟังความเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการในระยะต่อไป