การต่อต้านการทุจริต ทุจริตประเทศไทย ป.ป.ช. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

ป.ป.ช. จะจัดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

“ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) ในวันที่…

Home / PR NEWS / ป.ป.ช. จะจัดงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ

“ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย)

สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” (การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประเทศไทย) ในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YouTube: สำนักงาน ป.ป.ช. และ DOPA Channel

สำหรับผู้ที่สนใจ โดยภายในงานจะเป็นการลงทะเบียน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ภาคเช้า เป็นการปาฐกถาพิเศษ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “STRONG Together ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. และพลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชการ ประธานกรรมการ ป.ป.ช.
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “Thailand Integrity: CPI Improve” โดยผู้แทนจาก UNODC
ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “New Next Normal” (ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริต) / ความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานและรับเกียรติบัตร ภายหลังทำแบบประเมิน ได้ที่
ห้องหลัก: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcpfumsqT4qEtcOcGStFOe4SiTawBdisFtY

📍ห้องสำรอง https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpde2hqj4iGNUmww0UzfYGn5Alo5IDsiLy

📌กิจกรรมที่ 2 ในภาคบ่าย เป็นการสัมมนากลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ประเด็นหัวข้อ “Integrity on Community Ecology” สำหรับท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อย และรับเกียรติบัตร ภายหลังทำแบบประเมิน โดยท่านสามารถเลือกรับฟังได้ตามความสนใจ ได้แก่
1️ กลุ่ม 1: Community Ecology for the Future Learning นิเวศวิทยาการเรียนรู้: สร้างภูมิต้านทานการทุจริต
ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYld-utrzsiE9CjFiFAGsdrK3tDDS_EUAvW

2️ กลุ่ม 2: Strong Community, STRONG Participation ชุมชนเข้มแข็ง: ทุกภาคส่วนร่วมแรงเข้มข้น
ลงทะเบียนได้ที่ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUlc-msqDIjGNxD_OREMh8EJUbiCpX6kBiu

3 กลุ่ม 3: Anti Bribery Toolbox เครื่องมือต้านและลดการทุจริต: ร่วมคิด-สร้าง-ใช้ ให้เกิดผล
ลงทะเบียนได้ที่ https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwsde-orTMrHtcKgkifmRww3QSdZdOd0X8n
.
4 กลุ่ม 4: Facing Future Challenges: Anti-Corruption Trends รับมือคอร์รัปชันในวันที่โลกเปลี่ยน

ลงทะเบียนได้ที่ https://us05web.zoom.us/meeting/register/tZMrdOyqrjssHNX1QeWTpas3EdSsVCD9THZx

‼️หมายเหตุ
Facebook: https://www.facebook.com/NACCThailandOfficialFanpage
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpsNIurwNH3smvTB6fL7JxA
DOPA Channel: https://www.youtube.com/channel/UCLcQPIx04ZPW9zkmU2mozpg