ดีป้า – เทศบาลนครนนทบุรี รุกส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัย – กลุ่มเปราะบาง ด้วยดิจิทัลนำร่องขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ของประเทศ

ดีป้า ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี เดินหน้าส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบาง

Home / PR NEWS / ดีป้า – เทศบาลนครนนทบุรี รุกส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัย – กลุ่มเปราะบาง ด้วยดิจิทัลนำร่องขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ของประเทศ

23 สิงหาคม 2565, จังหวัดนนทบุรี – ดีป้า ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี เดินหน้าส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบาง จำนวน 450 ราย ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ Smart Living Showcase ตั้งเป้าช่วยดูแลสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย พร้อมลดภาระพึ่งพิงสวัสดิการจากภาครัฐ และอำนวยความสะดวกในการติดตามและรายงานข้อมูลด้านสุขภาพแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นำร่องขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ของประเทศ

นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมด้วย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านสาธารณสุข เพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี ในกิจกรรมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ Smart Living Showcase โดยมี นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี และ ดร.อภิชาตบุตร รอดยัง รักษาการผู้จัดการสาขาภาคกลางตอนกลาง ดีป้า ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี

นายสมนึก เปิดเผยว่า จังหวัดนนทบุรีเล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดย พร้อมมองว่า เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลนครนนทบุรี กับ ดีป้า จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เทศบาลนนทบุรี อีกทั้งเป็นการนำร่องจังหวัดไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (Smart City) ต้นแบบด้าน Smart Living ของประเทศต่อไป

ด้าน นายพรชัย กล่าวว่า ด้วยบทบาทและความพร้อมของจังหวัดนนทบุรีสามารถก้าวไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ได้อย่างเต็มรูปแบบ ดังนั้น ดีป้า จึงได้ร่วมกับ เทศบาลนครนนทบุรี ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ Smart Living Showcase ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสุขภาพผู้สูงวัย และกลุ่มเปราะบาง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Tech)

“ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการติดตามและรายงานข้อมูลด้านสุขภาพผู้สูงวัย ผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้เปราะบางในพื้นที่เทศบาลนนทบุรี จำนวน 450 รายได้อย่างใกล้ชิด รวดเร็ว และแม่นยำ ด้วย Wristband ที่ช่วยนับก้าวการเดิน ตรวจจับการนอนวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และระดับออกซิเจนในเลือด ก่อนแสดงผลบนสมาร์ทโฟนกลับมายังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงแพลตฟอร์มของ อสม. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นตัวช่วยดูแลรักษาสุขภาพให้กับผู้สูงวัย ผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุ่มผู้เปราะบาง อีกทั้งช่วยลดภาระพึ่งพิงสวัสดิการจากภาครัฐ โดยกิจกรรมการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพ Smart Living Showcase เทศบาลนครนนทบุรี ยังถือเป็นการนำร่องขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้าน Smart Living ของประเทศอีกด้วย” ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

X