SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 สปส. สำนักงานประกันสังคม แรงงาน

สปส. รับรางวัล “SIAMRATH ONLINE AWARD 2022” หน่วยงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแรงงานดีเด่น “ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ร่วมรับรางวัลในงาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเพจเฟสบุ๊ค สยามรัฐ…

Home / PR NEWS / สปส. รับรางวัล “SIAMRATH ONLINE AWARD 2022” หน่วยงานส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมแรงงานดีเด่น “ด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19”

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน ร่วมรับรางวัลในงาน SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเพจเฟสบุ๊ค สยามรัฐ พร้อมแพลตฟอร์มของสื่อ Siamrath online จัดโดย บริษัท สยามรัฐ จำกัด เพื่อมอบให้กับบุคคลในวงการบันเทิง การเมือง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน ภายใต้การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งในโอกาสนี้สำนักงานประกันสังคมได้รับเกียรติรับมอบรางวัล “บริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด ของ CORONAVIRUS COVID – 19”

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ขอขอบคุณ บริษัท สยามรัฐ จำกัด คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่มอบรางวัลให้กับสำนักงานประกันสังคม ในครั้งนี้ ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ขอแสดงความยินดีเนื่องในวาระครบรอบ 21 ปี สยามรัฐออนไลน์ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลในความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน เป็นกำลังใจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานของหน่วยงานในสังกัด และรักษามาตรฐานการให้บริการ นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน พร้อมทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ให้เกิดการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการให้บริการที่เป็นเลิศ ให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสูงสุด สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่มีนโยบายพัฒนาการบริการจัดการแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยยึดหลักในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด เพราะผู้ประกันตนทุกท่านเปรียบเสมือนคนในครอบครัวประกันสังคม