shell เชลล์ เชลล์แห่งประเทศไทย

Shell ก้าวสู่ 130 ปีในไทย ผสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์

เชลล์ก้าวสู่ 130 ปีในประเทศไทย ผสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ตอกย้ำยุทธศาสตร์ Powering Progress พร้อมเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิต ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์

Home / PR NEWS / Shell ก้าวสู่ 130 ปีในไทย ผสานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมยืนหยัดเคียงข้างคนไทยทุกสถานการณ์

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เติบโตและอยู่เคียงข้างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตลอด 130 ปี ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ตลอดจนการผนึกความร่วมมือและสร้างคุณค่ากับพันธมิตรทุกภาคส่วน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Trusted Partner for Better Life) มุ่งหวังสร้างเสริมสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives)

Shell
นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด สนับสนุนโรงพยาบาลรามาธิบดี ปรับปรุงหอผู้ป่วยให้เป็นห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤต 

ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ด้วยความร่วมมือที่มุ่งสร้างสรรค์การช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะในปีที่ผ่านมาเราทุกคนต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สังคมไทยต้องพบกับความท้าทายอย่างหนักทั้งด้านสุขภาพและทางเศรษฐกิจ เชลล์ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนที่ทุกคนประสบอยู่ จึงได้ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นใน 2 เรื่องหลัก คือการให้การสนับสนุนทางด้านสุขภาพและสาธารณสุข และส่งเสริมการเพิ่มทักษะอาชีพให้กับชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

เชลล์ ส่งมอบวัสดุการแพทย์แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ พระประแดงยืนยันการดูแลเคียงข้างชาวชุมชนคุ้งบางกะเจ้า

โดยการสนับสนุนทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแก่บุคลากรทางการแพทย์และชุมชน เชลล์มุ่งเน้นการให้การดูแลป้องกัน รักษา ตลอดจนการบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งนี้เชลล์ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวรวมเป็นมูลค่า 16.35 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมาผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

  • สืบเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่และจำนวนเตียงที่ไม่เพียงพอในภาวะวิกฤต ที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 สูงขึ้นมาก เชลล์บริจาคเงินจำนวน 13 ล้านบาทให้กับพันธมิตรหลัก คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อการปรับปรุงหอผู้ป่วยธรรมดาให้กลายเป็นห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบ (Negative Pressure Room with AI/IR) จำนวน 34 เตียง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากต่อการรักษาโรคทางเดินหายใจและโรคไวรัสโควิด-19 การปรับปรุงห้องดังกล่าว ช่วยป้องกันเชื้อโรคกระจายออกไปสู่นอกห้อง ป้องกันการติดเชื้อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ผู้ให้การรักษาอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ห้องต่าง ๆ เหล่านี้ยังสามารถปรับมาใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย
  • ความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกักตัว ทำให้การจัดหาสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคในชีวิตประจำวันให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนด้วยเช่นเดียวกัน เชลล์บริจาคเงินจำนวน 2 ล้านบาท ให้กับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย สภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ตลอดจนประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร อำนวยความสะดวกในการจัดฉีดวัคซีคให้กับชาวชุมชนคลองเตย เพื่อความปลอดภัยของชุมชน
  • การป้องกันและดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชมให้มีความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 ถือเป็นสิ่งสำคัญ เชลล์จัดส่งมอบวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 7 แห่งให้เป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการส่งมอบอาหารปรุงสุก ผ่านโครงการ “ครัวหอการค้าไทย และหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย”
โครงการ “เชลล์เติมสุข” ร่วมเปิดประตูสู่โอกาสแก่ชุมชนและนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาส จากโรงเรียน 37 แห่งในพื้นที่ทุรกันดาร

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพและทักษะทางอาชีพให้ชุมชน ตลอดจนการส่งมอบ “โอกาส” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ด้วย ให้เขาเหล่านั้นสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่เชลล์ให้ความสำคัญและสนับสนุนเสมอมา

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางท้องถนนในกิจกรรมจัดอบรม Shell School Road Safety

โครงการ “เชลล์เติมสุข” เป็นโครงการในความร่วมมือกับมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ผ่านแนวคิด Social Enterprise ด้วยการส่งเสริมทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Skills and Enterprise Development (CSED) ให้กับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสรวมถึงผู้มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนจำนวน 37 แห่ง ทั่วประเทศ สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อยอดและเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อชีวิต โดยเฉพาะความรู้ทางการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ เพื่อให้พวกเขามีรายได้เลี้ยงดูตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว และนำไปสู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นได้ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการฯ นี้กว่า 14,000 คน ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนคนในชุมชน

  • โครงการ “Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ที่เชลล์เปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในการออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน
  • โครงการ “ปลอดภัยทุกย่างก้าวจากบ้านถึงโรงเรียน” (Shell School Road Safety) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 8 ทักษะ[1] ความปลอดภัยทางถนนให้กับเด็กวัยเรียน ได้แก่ ทักษะการเดินเท้าปลอดภัย การขี่รถจักรยานปลอดภัย การโดยสารรถจักรยานยนต์ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย การโดยสารรถยนต์ปลอดภัย การโดยสารรถโรงเรียน/รถรับ-ส่งนักเรียนปลอดภัย การโดยสารรถสาธารณะปลอดภัย (เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า) และทักษะเดินทางปลอดภัยวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ New Normal โดยเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ1,037 คน ได้รับความรู้ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยลดโอกาสและผลกระทบในการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางบนท้องถนน พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย
  • เชลล์ได้สร้างสรรค์โครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” (Shell Road Safety Skills Training) เพื่อให้การขับรถบรรทุกเป็นไปอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนน ตลอดจน ยกระดับทักษะให้กับผู้ที่มีพื้นฐานการขับรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เปิดประตูทางอาชีพบานใหม่สร้างกับอนาคตของตนเอง ซึ่งล่าสุดได้รับการตอบรับอย่างดีมีผู้เข้าร่วมโครงการ 500 ที่นั่งเต็มในระยะเวลาอันรวดเร็ว
บรรยากาศการเรียนในโครงการ “ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์” (Shell Road Safety Skills Training)

ทุกโครงการของเชลล์การดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ล้วนเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life การพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ด้วยการร่วมเติมเต็มความขาดแคลนในยามวิกฤติ และการมอบโอกาสทางความรู้และอาชีพ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี (Powering Lives) สิ่งเหล่านี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของเชลล์ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างส่งมอบพลังแห่งความสุขให้กับคนไทยในทุกสถานการณ์ มุ่งหวังให้สังคมไทยเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป