Zero Accident Campaign 2021 กระทรวงแรงงาน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2021 ระดับเงิน

กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) ต่อเนื่อง 3 ปี ซ้อน

Home / PR NEWS / กรังด์ปรีซ์ฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2021 ระดับเงิน

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (โดย 2 ปีที่ผ่านมารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

GPI

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

GPI

และด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ รวมทั้งมีการออกข้อกำหนดจาก ศบค. ให้หลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

GPI

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวม จึงได้ประกาศ ยกเลิกการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564 (Zero Accident Campaign 2021) โดยได้ทำการจัดส่งโล่ประกาศเกียรติคุณ มายังบริษัทฯ แทน           

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และจะยังคงรักษามาตรฐาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนางานที่ดี มีคุณภาพต่อไป

X