Prudential พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เทศกาลสงกรานต์

Prudential มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ คปภ. ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน มอบหมวกนิรภัยจำนวน 100 ใบ แก่นักเรียนของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

Home / PR NEWS / Prudential มอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน ส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนแก่เยาวชน

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) บริจาคหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ ให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และช่วยลดความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

การบริจาคในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้นทุกปีโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีคนไทยนับล้านคนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเฉลิมฉลองกับครอบครัวอันเป็นที่รัก

โดยการมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้มีคุณสายพิณ โชคนำกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากพรูเด็นเชียล ประเทศไทย โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.และประธานในพิธี เป็นสักขีพยานการรับมอบ

อนึ่ง ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยร้อยละ 85.2 หรือมากกว่าสี่ในห้า เป็นอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ และมากกว่าร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตเกิดจากอาการกระทบกระเทือนของศีรษะ ซึ่งเป็นเหตุจากการไม่สวมหมวกนิรภัย

นั่นจึงเป็นเหตุผลให้พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวของ คปภ. โดยมุ่งหวังที่จะลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตด้วยการให้ความรู้แก่เยาวชนทั่วประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนน

การสนับสนุนโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นการดำเนินงานตามแนวทางของโครงการ SAFE STEPS หรือ “ขั้นตอนรู้รอดปลอดภัย” ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์โดยพรูเด็นซ์ ฟาวน์เดชัน (Prudence Foundation) องค์กรการกุศลของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมความรู้ระยะยาวผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลความรู้ที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับการรับมือภัยธรรมชาติ ความปลอดภัยทางถนน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

โครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่าง National Geographic สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ และสหพันธ์รถยนต์ระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ ๆ แก่ผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้