#CleanEnergyForLife #กกพ #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 2 : ประเทศไทยกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ จากอดีตถึงปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีวิวัฒนาการอย่างไร? รู้คำตอบพร้อมกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2” ติดตามสาระความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ทาง  Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก…

Home / PR NEWS / การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2

ตอนที่ 2 : ประเทศไทยกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

จากอดีตถึงปัจจุบัน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทยมีวิวัฒนาการอย่างไร? รู้คำตอบพร้อมกันในการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ “มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก season 2”

ติดตามสาระความรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าได้ทาง  Facebook/YouTube: มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก และ Twitter/Instagram: @electricman_3d

#มนุษย์ไฟฟ้า #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวิน #มนุษย์ไฟฟ้าอัศวินพิทักษ์โลก #กกพ #สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กองทุนพัฒนาไฟฟ้า #CleanEnergyForLife #ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน