การกราบบังคมทูล พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ราชกิจานุเบกษา

โปรดเกล้าฯ ประกาศ “พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน สรรพนาม และคำกราบบังคมทูล “

ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล วันที่ 10 พ.ค 2562 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง…

Home / NEWS / โปรดเกล้าฯ ประกาศ “พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน สรรพนาม และคำกราบบังคมทูล “

ราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

วันที่ 10 พ.ค 2562 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล

ความว่า ตามที่ได้มีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระเกียรติยศ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ คำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอด้วยคำราชาศัพท์และคำกราบบังคมทูล พระกรุณาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกประการ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 แล้ว นั้น

การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน