กรมศิลปากร วันอนุรักษ์มรดกไทย

‘กรมศิลปากร’ ร่วมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรม ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันนี้( 2 เม.ษ. 62 ) ที่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานสำคัญสี่ภาค 4 และจัดทำความสะอาดวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี…

Home / NEWS / ‘กรมศิลปากร’ ร่วมรณรงค์ดูแลรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรม ในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันนี้( 2 เม.ษ. 62 ) ที่ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรมศิลปากรจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โบราณสถานสำคัญสี่ภาค 4 และจัดทำความสะอาดวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร โดยกองโบราณคดี และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการกว่า 200 คน ร่วมกันทำความสะอาดพระพุทธรูปในวิหารคด และพระศรีศากยมุนี ภายในในวัดสุทัศฯ

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 2 เม.ย. ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพใน สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานและส่งเสริม งานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมให้เห็นเป็นตัวอย่างตลอดมา

สำหรับ วัดสุทัศน์ฯ ถือเป็นวัดสำคัญตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในเมื่อ พ.ศ. 2350 อีกทั้งถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 เเละเป็นวัดที่ใช้ทำพิธีพลีกรรมเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ โบราณสถานสำคัญใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2562 โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชนท้องถิ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษามรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่า ธรรมเนียมเข้าชม ในวันที่ 2 เมษายน 2562

X