ข่าวนายกรัฐมนตรี ข่าวสดวันนี้ ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯ ยืนยันไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ BRI

นายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมBRI ครั้งที่ 2 ที่จีน ยันไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์ ย้ำถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและสร้างสรรค์และประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย

พล.ท. วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวสรุปสาระสำคัญการหารือ  ระดับสูง (High Level Meeting) ในช่วงการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRF) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ โดยระบุว่า

ในนามของประธานอาเซียนในปีนี้ นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางที่กรุงปักกิ่งในครั้งนี้ และขอบคุณรัฐบาลจีนที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น อาเซียนและไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนมายาวนาน จึงรู้สึกชื่นชมและยินดีที่ได้เห็นจีนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

จนกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชียและของโลก และแจ้งว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่สำคัญนี้ให้ก้าวหน้าต่อไปภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”
ซึ่ง BRI เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ของโลก และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและหลักการของอาเซียนและประเทศในภูมิภาค  ดังนี้

ประการแรก ยุทธศาสตร์ BRI จะช่วยส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ เพื่อความเจริญรุ่งเรือง สันติภาพและอนาคตร่วมกัน เราต้องร่วมมือกันรักษาและส่งเสริมบรรยากาศแห่งสันติภาพและความร่วมมือทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก

นายกรัฐมนตรียินดีที่ประเทศที่ร่วมสนับสนุน BRI ต่างยึดมั่นในหลักการของความร่วมมือที่เปิดกว้างและครอบคลุมอย่างสร้างสรรค์และฉันท์มิตร บนหลักการสามเอ็ม (3Ms) ของอาเซียน กล่าวคือ การไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน

พร้อมยืนยันว่า ไทยจะยังคงมุ่งสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งในและนอกภูมิภาค บนพื้นฐานของความโปร่งใสและความผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ BRI ด้วย

ประการที่สอง ประเทศไทยและอาเซียนเห็นว่า “การเชื่อมโยง” เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการบรรลุ SDGs ดังนั้น เราจึงต้องเร่งรัดความร่วมมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงทั้ง 4 ด้านได้แก่ ความเชื่อมโยงทางกายภาพ กฎระเบียบ ดิจิทัล และประชาชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ด้านกายภาพ ไทยและอาเซียนเล็งเห็นความสำคัญของการเชื่อมต่ออาเซียนสู่โลกผ่าน BRI โดยเฉพาะการพัฒนาเส้นทาง NSEC การพัฒนาเส้นทาง EWEC และเส้นทาง R9 นอกจากนี้ EEC จะเป็นหนึ่งในโครงการแม่แบบในการสร้างฐานเพื่อเชื่อมโยงไทยเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคใกล้เคียง

ทั้งทางบก อากาศ น้ำและทางรางในรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ทั้งนี้ไทยยังร่วมกับอาเซียนในการขับเคลื่อนแม่บทของอาเซียนว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (MPAC 2025) และแผนแม่บท ACMECS Master Plan ปี ค.ศ. 2019-2023 จึงขอเชิญชวนจีนให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECs เพื่อขับเคลื่อน BRI ในอาเซียนและการส่งเสริมแนวคิด “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง”

ด้านกฎระเบียบ การส่งเสริม “ความเชื่อมโยงทางการค้า” โดยการเร่งรัดการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ที่ไทยตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ได้ข้อสรุปภายในปีนี้ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก ASEAN Single Window

ด้านดิจิทัล โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสให้ชุมชนห่างไกล ชุมชนด้อยโอกาสต่าง ๆ ไทยจึงยินดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสนใจจะร่วมมือกับจีนและฮ่องกงในโครงการเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกระบบใหม่

ด้านประชาชน ยุทธศาสตร์ BRI จะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ไทยต้องเร่งดำเนินการ เพื่อพร้อมรับการปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อให้ “ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ของการพัฒนา ไทยให้ความสำคัญต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพซึ่งโปร่งใส เปิดกว้างและครอบคลุม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ประการสุดท้าย ควรร่วมมือกันจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ BRI ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและความต้องการของพลเมืองของเรา ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของกองทุนสำหรับการพัฒนาเป็นการเฉพาะ ซึ่งในส่วนของอาเซียนนั้น นายกรัฐมนตรียินดีที่ที่ประชุมรัฐมนตรีคลังของอาเซียนได้มีดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบพื้นฐานที่ยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยต้องการเห็นยุทธศาสตร์ BRI ประสบความสำเร็จ และต้องการเห็นไทย อาเซียน จีน และมิตรประเทศทุกประเทศ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอย่างฉันท์มิตร อย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อสันติภาพของภูมิภาคและของโลก และเพื่อการพัฒนามั่งคั่งของพลเมืองของเรา โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

WRITER

RELATED

กระทรวงสาธารณสุข และแอสตร้าเซนเนก้า บรรลุข้อตกลงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 26 ล้านโดส

กระทรวงสาธารณสุข และแอสตร้าเซนเนก้า บรรลุข้อตกลงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 26 ล้านโดส

พล. อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการ ลงนามในข้อตกลงการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 AZD1222 เป็นจำนวน 26 ล้านโดส

นายกฯ นำ ครม.ชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่ชื่นมื่น

นายกฯ นำ ครม.ชุดใหม่ถ่ายภาพหมู่ชื่นมื่น

"พล.อ.ประยุทธ์" ช่วยพยุง " พลเอกประวิตร " ลุกขึ้นจากเก้าอี้ หลัง นำครม.ใหม่ถ่ายภาพหมู่ชื่นมื่น

เล่าเรื่องภาพ – เบื้องหลัง/จังหวะ ภาพนายกฯ ในเงาร่ม

เล่าเรื่องภาพ – เบื้องหลัง/จังหวะ ภาพนายกฯ ในเงาร่ม

เล่าเรื่องภาพ จากมุมมองของช่างภาพ MThai เบื้องหลังโชคช่วยในวันฝนตก

‘บิ๊กตู่’ เผย ‘ดีก็ชื่นชมไม่ดีก็นายกฯรับผิดชอบ ก็เป็นอยู่แบบนี้’

‘บิ๊กตู่’ เผย ‘ดีก็ชื่นชมไม่ดีก็นายกฯรับผิดชอบ ก็เป็นอยู่แบบนี้’

นายกฯ แจงตั้ง "ดอน"นั่งรองนายกฯ อีกตำแหน่ง หวังอัพเกรด ก.ต่างประเทศ พร้อมเดินธุรกิจและเศรษฐกิจไปด้วยหลังสถานการณ์โควิด

นายกฯ รับมีความเป็นไปได้ ข้อเสนอฟ้องล้มละลาย การบินไทย

นายกฯ รับมีความเป็นไปได้ ข้อเสนอฟ้องล้มละลาย การบินไทย

วันนี้ (13 พ.ค.63) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงความคืบหน้าแผนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ ก็ต้องดูในเรื่องของแผนฟื้นฟูเป็นหลัก อยู่ในขั้นตอนทางกฎหมาย ว่าจะทำอย่างไร?…

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย วันนี้ 28/04/2563 | 11.30 น.

สรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 📍 สถานการณ์ในประเทศไทย 🔻 เพิ่ม ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยัน (รายที่ 2,932 – 2,938) ประเทศไทย…

นายกฯ เตรียมประชุมอาเซียนออนไลน์ ประเด็นหยุดการแพร่ระบาดโควิด-19

นายกฯ เตรียมประชุมอาเซียนออนไลน์ ประเด็นหยุดการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปีนี้ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนนัดพิเศษและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก 3 นัดพิเศษ ประกอบด้วย จีน เกาหลีใต้ และ ญี่ปุ่น ผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 14…

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ผลประกาศ ‘โทรทัศน์ทองคำ’ ครั้งที่ 34 ละครกรงกรรม คว้า 3 รางวัลเด่น

ที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ โดยมีรางวัลที่น่าสนใจดังนี้ รางวัลเกียรติยศคนทีวี ได้แก่ สุรางค์ เปรมปรีดิ์…

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

ประกันสังคม ประกาศให้ผู้ประกันตนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี !

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศให้ผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจเชื้อโควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังนี้ กรณีเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ…