การรถไฟแห่งประเทศไทย พรก. ฉุกเฉิน

การรถไฟฯ งดให้บริการขบวนรถไฟข้ามจังหวัด 14 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 14 ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม…

Home / NEWS / การรถไฟฯ งดให้บริการขบวนรถไฟข้ามจังหวัด 14 ขบวน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถข้ามจังหวัดในเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 14 ขบวน เป็นกรณีชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้เต็มราคา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย งดบริการ 14 ขบวน ตั้งแต่วัน 3 พ.ค. 63

1) ขบวนรถเร็วที่ 135 กรุงเทพ-อุบลราชธานี
2) ขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ
3) ขบวนรถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ-พิษณุโลก
4) ขบวนรถธรรมดาที่ 202 พิษณุโลก-กรุงเทพ
5) ขบวนรถธรรมดาที่ 257 ธนบุรี-น้ำตก
6) ขบวนรถธรรมดาที่ 258 น้ำตก-ธนบุรี
7) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 นครราชสีมา-หนองคาย
8) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 หนองคาย-นครราชสีมา
9) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 นครราชสีมา-อุบลราชธานี
10) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 อุบลราชธานี-นครราชสีมา
11) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 แก่งคอย-บัวใหญ่
12) ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 บัวใหญ่-แก่งคอย
13) ขบวนรถรวมที่ 489 สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม
14) ขบวนรถรวมที่ 490 คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี

ถ้าจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดทำได้ไหม?

  • ทำได้ แต่จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด

คนที่ซื้อตั๋วไปแล้วคืนได้ไหม?

  • ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

X