พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ไวรัสโคโรน่า 2019

สรุปเรื่องน่ารู้ กฎหมายคุ้มครอง ไวรัสโคโรน่า 2019

คัดลอก URL แล้ว

ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2563 ในบทความนี้ขอสรุปให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่ากฎหมายดังกล่าวที่ประกาศมีผลอย่างไรบ้าง

เรื่องน่ารู้ กฎหมายคุ้มครอง โคโรน่า 2019

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ 1 มีนาคม 2563

หากพบผู้มีเหตุสงสัยว่าป่วย หรือมีอาการป่วยต้องแจ้งทันที!

 • เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือปอดอักเสบ และมีประวัติเพิ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ต้องแจ้งทันที!

การเฝ้าระวังโรค Covid-19 ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 • มาตรา 31 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง
 • มาตรา 32 ในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย / โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดที่เกิดขึ้น (มีผลบังคับใช้ 22 ธ.ค. 2560) ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

การป้องกัน-ควบคุมโรค มาตรา 34

 • เจ้าพนักงานควบคุมติดต่อโรค ดำเนินการเอง/ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ
 • นำผู้ที่เป็น หรือมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรค มารับการตรวจ ชันสูตร แยกกัก คุมไว้สังเกต ผู้มีความเสี่ยงจะติดโรคมารับเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
 • กำจัด แก้ไขปรับปรุง ที่อยู่อาศัย สถานที่ต่าง ๆ พาหนะ หรือทำลายสิ่งใด ๆ ที่มีเชื้อโรค ให้ถูกสุขลักษณะ รวมไปจนถึงกำจัดสัตว์ แมลง เป็นต้น ห้ามเข้าไปในสถานที่ พาหนะ ที่สงสัยว่ามีโรคเกิดขึ้น
 • ฝ่าฝืนมีโทษตั้งแต่ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท จนถึงจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การป้องกัน-ควบคุมโรค มาตรา 35

 • ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สั่งให้ผู้ที่เป็น/สงสัยว่าเป็นโรค หยุดประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว อาทิ ปิดตลาด, ปิดสถานที่ประกอบ/จำหน่ายอาหาร, ปิดโรงงาน, ปิดสถานศึกษา, ปิดโรงมหรสพ, สถานที่ชุมนุม ฯลฯ ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การป้องกัน-ควบคุมโรค มาตรา 39 เจ้าของ/ผู้ควบคุม พาหนะ

เมื่อมีเหตุสงสัยว่าพาหนะมาจากท้องที่หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรที่มีการระบาดของโรค เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านติดต่อระหว่างประเทศ ต้องทำตามกฎดังนี้

 • เจ้าของ/ผู้ควบคุม พาหนะ แจ้งกำหนดการ ยืนเอกสารต่อเจ้าพนักงาน และต้องได้รับการตรวจสอบก่อนว่าถูกสุขลักษณะ ฝ่าฝือมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

การป้องกัน-ควบคุมโรค มาตรา 39 ท้องที่ หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่อ

เมื่อรัฐมนตรีประกาศให้ท้องที่ หรือเมืองท่าใดนอกราชอาณาจักรเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย

 • เจ้าพนักงานประจำด่านต้อง กำจัด ป้องกัน และควบคุมการแพร่ของโรค ห้ามผู้ใดเจ้าไป หรือนำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีเหตุสงสัยว่าเป็นสิ่งติดโรคเข้าไปหรืออกจากพาหนะ สำหรับผู้ที่เดินทางมากับพาหนะให้รับการตรวจทางการแพทย์ แยกกักตัวไว้สังเกตุ ในสถานที่และระยะเวลาที่กำหนด
 • ฝ่าฝืน ปรับไม่เกิน20,000 บาท – จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ยกเลิกได้เมื่อสภาวการณ์ของโรคสงบลงหรือมีเหตุสมควร

มาตรา 41 เจ้าของพาหนะ หรือ ผู้ควบคุมพาหนะ

 • เจ้าของพาหนะ หรือ ผู้ควบคุมพาหนะ ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งผู้เดินทางมากับพาหนะนั้น เพื่อแยกตัวไว้คุมสังเกตุ รวมไปจนถึงอกค่าใช้จ่ายเลี้ยงดู รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

มาตรา 42 เจ้าพนักงานควบคุมโรค ฯ มีอำนาจสั่ง

 • ในกรณีพบว่าผู้เดินทางป่วย หรือเข้าข่ายเสี่ยง ต้องสงสัยว่าเป็นโรค หรือพาหะนำโรค เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าว ถูกแยกกัก กักกัน คุมสังเกตุ หรือได้รับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยค่าใช้จ่ายผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 25 ก.ย. 63

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 25 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 3 ราย (รายที่ 3,517 - 3,519) ผู้ป่วยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย สิงคโปร์ 1 ราย คูเวต 1 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 24 ก.ย. 63

อัปเดต โควิด-19 ในไทย วันที่ 24 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 2 ราย (รายที่ 3,515 - 3,516) ผู้ป่วยมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย อยู่ในสถานกักกันของรัฐ

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 17 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 17 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 0 ราย (คงที่ 3,490) ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 128 ของโลก ผู้ป่วยหายกลับบ้านวันนี้ 9 ราย

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 16 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 16 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 10 ราย (รายที่ 3,481 - 3,490) อยู่ในสถานกักกันของรัฐมาจากประเทศอินเดีย 2 ราย อินโดนีเซีย 2 ราย เมียนมา 1 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย เยเมน 4 ราย

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 15 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 15 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 5 ราย (รายที่ 3,476 - 3,480) มาจากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย กาตาร์ 1 ราย บาห์เรน 1 ราย ซาอุดีอาระเบีย 1 ราย

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 14 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 14 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 2 ราย (รายที่ 3,474 - 3,475) ผู้ป่วยมาจากประเทศอเมริกา1 ราย กาตาร์ 1 ราย ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 125 ของโลก

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 13 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 13 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย (รายที่ 3,467 - 3,473) ผู้ป่วยมาจากประเทศบาห์เรน 1 ราย อินเดีย 4 ราย ออสเตรเลีย 2 ราย ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 125 ของโลก

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 12 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 12 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 5 ราย (รายที่ 3,462 - 3,466) ผู้ป่วยมาจากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย อินเดีย 2 ราย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 11 ก.ย. 63

สรุปแถลงศบค. โควิด 19 ในไทย 11 ก.ย. 63

ผู้ป่วยยืนยันวันนี้ 7 ราย (รายที่ 3,455 - 3,461) ผู้ป่วยมาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย 3 ราย อินเดีย 3 ราย รัสเซีย 1 ราย ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 123 ของโลก

X