ประชุมสภา

นัดประชุมสภาฯ 8-9 ม.ค.นี้ ถกงบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

ประเด็นน่าสนใจ

 • ชวน หลีกภัย เผย ได้นัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 8-9 ม.ค.63
 • เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดประชุมสภาฯ ในวันที่ 8-9 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท

แฟ้มภาพ

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ได้พิจารณาพร้อมจัดทำรายงานเสนอข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและรายกระทรวง หนึ่งในนั้นคือกระทรวงกลาโหม โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความคิดเห็นต่อการจัดทำงบประมาณของกระทรวงกลาโหมไว้ 9 ประการ ดังนี้

 1. กระทรวงกลาโหม ควรให้ความสำคัญกับการดูแลสวัสดิการของทหารผ่านศึกและครอบครัวและทหารนอกประจำการที่รับการสงเคราะห์ทุกประเภท ตามสิทธิ์ที่ได้รับตามกฎหมาย
 2. กระทรวงกลาโหม ควรให้ความสำคัญกับกำลังพลในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยควรใช้วิธีการรับสมัครแทนการเกณฑ์ทหาร ทำให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการกำลังพล เพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อยกระดับกองทัพให้มีสมรรถนะสูง (Smart Troops)
 3. กระทรวงกลาโหม ควรกำหนดภารกิจด้านการปกป้องสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เป็นภารกิจประจำของกระทรวงกลาโหม
 4. ที่ผ่านมากองบัญชาการกองทัพไทยให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยมาโดยตลอด ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยควรสนับสนุนภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเชิงบูรณาการร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลัก
 5. กองบัญชาการกองทัพไทย ควรปรับปรุงหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสงครามด้านเศรษฐกิจที่เน้นความอยู่ดีกินดีของประชาชนเป็นหลัก
 6. กองทัพอากาศ ควรทำหน้าที่ในการกำกับและกำหนดมาตรการควบคุมการใช้อากาศยานไร้คนขับให้ครอบคลุม โดยคำนึงถึงทั้งทางด้านความมั่นคงและสิทธิของประชาชน
 7. การตั้งงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยเฉพาะด้านการวิจัยควรสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพว่าต้องการให้สถาบันฯ วิจัยเรื่องใด เพื่อจะได้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ากับงบประมาณและมีการนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตรงกับความต้องการของทุกเหล่าทัพ
 8. ในคำขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินภารกิจในโครงการที่เป็นประเด็นความอ่อนไหวทางสังคม ควรเป็นชื่อโครงการที่ไม่ก่อให้เกิดความเห็นต่างและความขัดแย้งภายในสังคม
 9. กรณีการตั้งของบประมาณเพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณค่อนข้างสูง ควรจัดซื้อเพื่อความจำเป็นต่อภารกิจอย่างแท้จริง โดยต้องสามารถชี้แจงแสดงเหตุผลทำความเข้าใจต่อประชาชนได้
WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ