ประกาศจัดระเบียบ การ สัก-เจาะ ผิวหนัง

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • มาตการนี้เพื่อควบคุมการประกอบกิจการงานสัก ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
  • ผู้สักต้องมีสุขภาพแข็งแรง และมีใบรับรองแพทย์ปราศจากโรค
  • ประกาศนี้ไม่รวมถึง การสักหรือเจาะผิวหนัง เพื่อความเชื่อทางพิธีกรรม หรือศาสนา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงนามโดย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรมว.สาธารณสุข เพื่อให้เป็นไปประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยมีใจความว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการประกอบกิจการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิด อันตรายต่อสุขภาพ เช่น การติดเชื้อ การแพ้สีหรือสารเคมี เป็นต้น

ประกอบกับมูลฝอยที่เกิดจาก การประกอบกิจการ เช่น เข็มสัก วัสดุปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่ง หากไม่ได้รับการจัดการ ที่ถูกสุขลักษณะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานการประกอบกิจการนี้ด้วย

ซึ่งในประกาศฉบับดังกล่าว ระบุในส่วนผู้ปฏิบัติการสักไว้ ดังนี้

  • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขณะให้บริการ ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
  • มีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจเฝ้าระวังโรคติดต่อ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และวัณโรค
  • มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ และการจัดการมูลฝอย ที่เกิดจากการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามประกาศนี้

ทั้งนี้ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย เพื่อความเชื่อทางพิธีกรรม หรือศาสนา

สำหรับประกาศนี้ ให้มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ่าน : ราชกิจจานุเบกษาควบคุมกิจการสัก ฉบับเต็มได้ที่นี่ >>


แท็ก: NEWS
WRITER
X