กรุงเทพมหานคร ถุงพลาสติก ผู้ว่าฯ กรุงเทพ อัศวิน ขวัญเมือง

ผู้ว่าฯ กทม. เข้ม สั่งลด-ควบคุมการใช้ถุงพลาสติก-โฟมในหน่วยงานกทม.

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง ประกาศเจตนารมณ์ กรุงเทพในการเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานของกทม.ทุกแห่ง โดยระบุว่า กทม. ได้มีการกำหนดนโยบายการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์งดให้และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม รวมถึงลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เช่น…

Home / NEWS / ผู้ว่าฯ กทม. เข้ม สั่งลด-ควบคุมการใช้ถุงพลาสติก-โฟมในหน่วยงานกทม.

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ว่าฯ กทม. เตรียมคุมเข้ม งดพลาดสติก-โฟม ในหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพฯ
  • ขอความร่วมมือ จนท. กทม. และผู้มาติดต่อ งดนำพลาสติกและโฟม เข้ามาในอาคาร สำนักงานของหน่วยงานในสังกัดกทม.

ผู้ว่าฯ อัศวิน ขวัญเมือง ประกาศเจตนารมณ์ กรุงเทพในการเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานของกทม.ทุกแห่ง โดยระบุว่า

กทม. ได้มีการกำหนดนโยบายการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดร่วมกันรณรงค์งดให้และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม รวมถึงลดปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง เช่น งดแจกถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้านให้กับผู้ป่วย ซึ่งสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้มากว่า 6 ล้านใบต่อปี และเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนในสังกัดกทม. 437 แห่ง เป็นกล่องยูเอชที ทำให้ลดใช้ถุงพลาสติกได้เกือบ 50 ล้านใบต่อปี ซึ่งกล่องนมยูเอชทียังนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อีกด้วย

สำหรับปี 2563 นี้ กทม.จะเข้มข้นในมาตรการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยจะประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรชั้นนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นลดการใช้พลาสติกและโฟมในหน่วยงานของกทม.ทุกแห่ง มีการตรวจสอบและควบคุมการนำเข้าถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมเข้ามาในหน่วยงาน ตลอดจนกำหนดให้ร้านอาหารที่นำของเข้ามาขายในหน่วยงานก็ห้ามใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟม และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อหน่วยงานของกทม.รับทราบและเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว โดย

  1. ขอความร่วมมือบุคลากรของกทม. ไม่นำถุงพลาสติก โฟมเข้าอาคารสำนักงาน
  2. ให้ร่วมกันสร้างจิตสำนึก ส่งเสริม โดยมุ่งเป้าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดพลาสติก-โฟม
  3. ให้หน่วยงานในสังกัดกทม. เป็นพื้นที่ปลอดขยะพลาสติก-โฟม
  4. ให้จนท. แนะนำบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ ห้ามนำถุงพลาสติก-โฟม เข้ามาในอาคาร
X