“ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ยิ่งขาย ยิ่งได้” พิเศษ 35 ร้านค้าแรกที่มียอดขายสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 66 – 15 ก.พ. 66

ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop มีเฮ! ยิ่งขาย ยิ่งได้🤩 35 ร้านค้าแรก ที่มียอดขายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด และลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 👉 https://bit.ly/3V1Can0…

Home / NEWS / “ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ยิ่งขาย ยิ่งได้” พิเศษ 35 ร้านค้าแรกที่มียอดขายสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 66 – 15 ก.พ. 66

ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop มีเฮ! ยิ่งขาย ยิ่งได้🤩

35 ร้านค้าแรก ที่มียอดขายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยเรียงลำดับจากร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด และลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ 👉 https://bit.ly/3V1Can0

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 66 – 15 ก.พ. 66

รายละเอียดเงื่อนไขแคมเปญ*

1. ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ที่รับชำระค่าสินค้าและบริการจากบัตรเกษตรสุขใจ ที่มียอดขายสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยเรียงลำดับร้านค้าที่มียอดขายสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 และ ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมแคมเปญพร้อมกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Google Form ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสิทธิ์ของ ผู้เข้าร่วมแคมเปญ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ ของ ธ.ก.ส. และช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ มีสิทธิ์รับของรางวัล จำนวน 35 ร้านค้าแรก จำกัดสิทธิ์ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop 1 ร้านค้า/สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 64,000 บาท ดังนี้

รางวัลที่ 1 บัตรของขวัญ Lotus’s (Gift Card) มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 10,000 บาท สำหรับร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ที่มียอดขายสูงสุด อันดับที่ 1 และ 2 (ทั้งนี้ Gift card มีมูลค่าใบละ 1,000 บาท รวมจำนวน 5 ใบต่อรางวัล)

รางวัลที่ 2 บัตรของขวัญ Lotus’s (Gift Card) มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 9,000 บาท สำหรับร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ที่มียอดขายสูงสุด อันดับที่ 3-5 (ทั้งนี้ Gift card มีมูลค่าใบละ 1,000 บาท รวมจำนวน 3 ใบต่อรางวัล)

รางวัลที่ 3 ร่มสนามกันแดด กันฝน มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 45,000 บาท สำหรับร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop ที่มียอดขายสูงสุด อันดับที่ 6-35
2. จำกัดสิทธิ์ร้านค้า ธ.ก.ส. A-Shop 1 ร้านค้า/สิทธิ์/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นร้านค้าประเภทสถานีบริการน้ำมันในเครือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด, บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด, บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด, บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) ,บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด, บริษัท โอลิมปัสออยล์ จำกัด, บริษัท บีพีทีจี จำกัด และสถานีบริการน้ำมันอื่นๆ
4. กรณีบริษัทฯ ติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อยืนยันการรับของรางวัลตามลำดับ ไม่ได้ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี จะถือว่าสละสิทธิ์ และตกลงให้มอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีลำดับต่อไป โดยบริษัทฯ จะสำรองรายชื่อผู้โชคดี จำนวน 20 ราย หากลำดับสำรองก่อนหน้าสละสิทธิ์ให้ลำดับสำรองลำดับต่อไปมีสิทธิ์ได้รับรางวัลแทน
5. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
6. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ และนำส่งให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง E-mail : baac.mono.65@gmail.com ภายใน 7 วันทำการ เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล นับถัดจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
– หลักฐานการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อชำระภาษีผ่านบัญชีของ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เลขบัญชี 233-021-7411 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
7. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีรายละเอียดตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 30 วันทำการ นับถัดจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์งดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบ ข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่การจัดส่งของรางวัลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียน
9. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
10. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดๆ ในแคมเปญนี้ได้ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดประกาศรางวัล

– วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. (www.baac.or.th) หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ