“ยิ่งสแกนรับ ยิ่งได้ กับร้านน้องหอมจัง” สิทธิพิเศษ สำหรับร้านค้า สมัครแอปพลิเคชัน ร้านน้องหอมจัง ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 65 – 15 ก.พ. 66

เงื่อนไขการได้สิทธิ์รับรางวัล ร้านค้าใหม่ ที่สมัครร้านน้องหอมจัง 500 ร้านค้าแรก ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับผ้ากันเปื้อนน้องหอมจัง จำนวน…

Home / NEWS / “ยิ่งสแกนรับ ยิ่งได้ กับร้านน้องหอมจัง” สิทธิพิเศษ สำหรับร้านค้า สมัครแอปพลิเคชัน ร้านน้องหอมจัง ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 65 – 15 ก.พ. 66

เงื่อนไขการได้สิทธิ์รับรางวัล

 1. ร้านค้าใหม่ ที่สมัครร้านน้องหอมจัง 500 ร้านค้าแรก ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะได้รับผ้ากันเปื้อนน้องหอมจัง จำนวน 1 ผืน/ร้านค้า ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 2. ร้านค้า (ใหม่/เก่า) ที่สมัครใช้บริการร้านน้องหอมจัง รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code มียอดมูลค่าการทำธุรกรรมสะสมตลอดระยะเวลาแคมเปญสูงสุดระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ร้านค้าที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมมากที่สุด ลำดับที่ 1 – 5 จะได้รับของรางวัลเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่น Galaxy A04s จำนวน 1 เครื่อง/ร้านค้าตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  2. ร้านค้าที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมมากที่สุด ลำดับที่ 6 – 155 จะได้รับของรางวัลเป็นกล่องล้อลากพับได้ จำนวน 1 กล่อง/ร้านค้าตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล ผ้ากันเปื้อนน้องหอมจัง จำนวน 1 ผืน/ร้านค้า และจำกัด 500 ชิ้น/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 2. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล โทรศัพท์สมาร์ทโฟน Galaxy A04s จำนวน 1 เครื่อง/ร้านค้า และจำกัด 5 เครื่อง/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่ง กรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 จากมูลค่าของรางวัลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธนาคารฯ) มอบหมายให้ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด รวบรวมหลักฐานร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัล นับถัดจากวันที่ได้รับการติดต่อจากทางบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด
  • สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด
  • หลักฐานการชําระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคําสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 โดยจะต้องส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อชําระภาษีผ่านบัญชีของบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด เลขบัญชี 233-021-7411 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัล กล่องล้อลากพับได้ จำนวน 1 กล่อง/ร้านค้า และจำกัด 150 กล่อง/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 4. การติดต่อร้านค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มอบหมายให้ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ดำเนินการติดต่อร้านค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 14 วันทำการ หลังประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์
 5. การจัดส่งของรางวัลธนาคารฯ มอบหมายให้บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด จัดส่งของรางวัลให้แก่ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาแคมเปญ โดยจะดำเนินการจัดส่งตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนร้านน้องหอมจังกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ ให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้ 
 7. ร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ ต้องตกลงและยินยอมว่า ให้บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด จัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ขึ้นทะเบียนร้านน้องหอมจัง และหากมีของรางวัล ที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด ไม่สามารถนำส่งพัสดุได้ หรือ ไม่สามารถติดต่อผู้รับเพื่อนำส่งได้ ภายใน 14 วันทำการ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับของรางวัล และให้สิทธิ์ในการรับของรางวัลแก่ร้านค้าลำดับถัดไป
 8. บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขใด ๆ ในแคมเปญนี้ได้ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จํากัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

 การประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

 1. ประกาศผลร้านค้าที่ได้สิทธิ์รับรางวัล ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566
 2. ประกาศผลร้านค้าที่ได้สิทธิ์รับรางวัลผ่านช่องทาง ดังนี้
  1. ช่องทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ของธนาคารฯ อาทิ เว็บไซต์ ธ.ก.ส. (www.baac.ro.th) หรือ Facebook Fanpage : ธ.ก.ส.บริการด้วยใจ 
  2. สื่อออนไลน์ในเครือบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เช่น Facebook Fanpage MThai Facebook Fanpage Mono29 และ Facebook Fanpage Mono29 News เป็นต้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ