กัญชง กัญชา ปลดล็อกกัญชา ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

Home / NEWS / ราชกิจจาฯ ประกาศ กัญชา-กัญชง ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5

ประเด็นน่าสนใจ

  • ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติด ให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
  • บังคับเมื่อพ้นกาหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อดังต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและ

(๑) พืชฝิ่น พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า Papaver somniferum L. และ Papaver bracteatum Lindl. หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น

(๒) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Psilocybe cubensis (Earle) Singer หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin

(๓) สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis ยกเว้น สารสกัดดังต่อไปนี้

(ก)สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบนิอล(tetrahydrocannabinol,THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูก ภายในประเทศ

(ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ

ข้อ ๒ กรณียาเสพติดให้โทษตามข้อ ๑ ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์น้ัน ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อนุทิน ชาญวรีกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/035/T_0008.PDF?fbclid=IwAR3oHLYShdhsHsSlMcmmYOVG–fV5EZM5ysfIDNeWuMDx4PyPVgUmAisB14

บทความที่เกี่ยวข้อง : ‘กัญชาเสรี’ กว่าจะถึงวันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย…?