สนามบินสุวรรณภูมิ หน้ากากอนามัย

‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้น เครื่องตามที่ กพท. กําหนด

Home / NEWS / ‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย

ประเด็นน่าสนใจ

  • ก่อนหน้านี้มีข้อกังวลแก่ผู้โดยสารว่า ทสภ. จะมีการตรวจค้นและ ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนําหน้ากากอนามัยติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดไปกับสัมภาระ
  • ล่าสุดทาง ‘ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ’ ยืนยันไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัย
  • เนื่องจากไม่ใช่สิ่งของอันตรายห้ามขึ้น เครื่องตามที่ กพท. กําหนด

ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ฝกศ.ทสภ.) เปิดเผยว่า ภายหลังที่มีการ โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการนําหน้ากากอนามัยออกนอกราชอาณาจักรทาง Facebook ชื่อเพจ Suvarnabhumi Airport

ซึ่งเป็นการดําเนินการตามที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้ขอความร่วมมือให้ ทสภ.ดําเนินการแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ เพื่อให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 5 และ 6 พ.ศ.2565 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 ซึ่งได้สร้างความกังวลแก่ผู้โดยสารว่า ทสภ. จะมีการตรวจค้นและ ห้ามไม่ให้ผู้โดยสารนําหน้ากากอนามัยติดตัวขึ้นเครื่องหรือโหลดไปกับสัมภาระที่บรรจุใต้ท้องเครื่องในกรณีที่ เดินทางไปยังต่างประเทศหรือไม่นั้น

กรณีนี้ ฝกศ.ทสภ. ขอยืนยันว่า ทสภ.จะไม่มีการตรวจค้นหน้ากากอนามัยที่ผู้โดยสารพกติดตัวหรือโหลด ไปกับสัมภาระใต้ท้องเครื่อง เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ ทสภ.จะทําการตรวจค้นสัมภาระติดตัว ผู้โดยสารและสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องและตรวจยึดเฉพาะวัตถุอันตราย หรือสิ่งของต้องห้ามตามมาตรการ ที่สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กําหนดเท่านั้น

ทั้งนี้หน้ากากอนามัยไม่ได้อยู่ในข้อกําหนด ดังกล่าว ทั้งนี้หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกลางฯ ดังกล่าว ขอให้ติดต่อไปที่ สายด่วน กรมการค้าภายใน โทร. 1569