น้ำท่วม สถานการณ์น้ำท่วม เส้นทางน้ำท่วม

น้ำท่วม 14 จังหวัด กระทบ 22 เส้นทาง สัญจรผ่านไม่ได้

สถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

Home / NEWS / น้ำท่วม 14 จังหวัด กระทบ 22 เส้นทาง สัญจรผ่านไม่ได้

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด
 • รวม 41 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง
 • ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (9 ต.ค. 64 เวลา 12.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, อ่างทอง, ลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยภูมิ, สุรินทร์, ขอนแก่น, มหาสารคาม, นครสวรรค์, อุทัยธานี, พิษณุโลก, ระนอง, สระแก้ว และสุพรรณบุรี รวม 41 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง แบ่งเป็น / น้ำท่วมสูง 16 สายทาง (16 แห่ง) / ทางขาด/โครงสร้างทางชำรุด/กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) / สะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง)

 • 1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อ.เก้าเลี้ยว, ชุมแสง จ.นครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 8+300 ถึง 11+100)
 • 2. สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.3008 – บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สะพานทรุดตัว (ช่วง กม.ที่ 10+810)
 • 3. สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+200 ถึง 3+800)
 • 4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+600 ถึง 2+800)
 • 5. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 3+800)
 • 6. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+300 ถึง 5+700)
 • 7. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 – บ้านเหล่านาดี อ.เมือง จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 42+800 ถึง 44+100)
 • 8. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อ.เมือง, พระยืน จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+800)
 • 9. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อ.โคกโพธิ์ไชย, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 0+500 ถึง 5+400)
 • 10.สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 – บ้านโนนสะอาด อ.ชนบท, แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 12+000 ถึง 15+320)
 • 11.สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 – บ้านสำราญ อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+200 ถึง 5+100)
 • 12.สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อ.บ้านแฮด, มัจฉาคีรี จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 10+200 ถึง 14+250)
 • 13.สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 – บ้านโพธิ์ไชย อ.มัจฉาคีรี, โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 5+870 ถึง 16+600)
 • 14.สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร
 • 15.สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร
 • 16.สายทาง มค.3062 แยก ทล.208 – บ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 7+500 ถึง 8+450)
 • 17.สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+050)
 • 18.สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+100)
 • 19.สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อ.ไชโย จ.อ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 3+500 ถึง 7+300)
 • 20.สายทาง สห.5042 แยกทางหลวงชนบท สห.3008 – แยกทางหลวงชนบท สห.5043 อ.ค่ายบางระจัน, ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 4+700 ถึง 5+150)
 • 21.สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 – บ้านถลุงเหล็ก อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 9+800 ถึง 12+463)
 • 22.สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 – บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อ.โคกสูง, วัฒนานคร จ.สระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม.ที่ 11+450 ถึง 11+650)

กรมทางหลวงชนบท ได้ติดตั้งป้ายเตือนบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เร่งเข้าดำเนินการซ่อมแซมในสายทางที่ได้รับความเสียหายหลังจากระดับน้ำลดลง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช.จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนโปรดระมัดระวังในการใช้เส้นทาง และสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

ที่มา : กรมทางหลวงชนบท

X