การเคหะแห่งชาติ บ้านเช่าการเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่า

การเคหะฯ เปิดจองบ้านเช่าราคาถูก เริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย
 • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน
 • โดยราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ
 • คือ มหาสารคาม / อุบลราชธานี / สุรินทร์ (สลักได) / กาญจนบุรี / สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

โดยราคาเช่าเริ่มต้น 1,400-2,500 บาทต่อเดือน จำนวนกว่า 800 ห้อง ใน 5 โครงการ คือ มหาสารคาม / อุบลราชธานี / สุรินทร์ (สลักได) / กาญจนบุรี / สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3)

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
 • เป็นผู้มีรายได้
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 60

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่า กรณีข้าราชการและประชาชนทั่วไป

 • เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
 • เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 19,200 บาท/เดือน (คิดตามประมาณรายได้ของครัวเรือนต่อเดือน จำแนกตามเกณฑ์ กคช. เขตเทศบาล (ทั่วประเทศ) รายได้น้อยประเภท ก. ในปี 2564) ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา เบี้ยกันดาร เป็นต้น
 • กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 40

เงื่อนไข การเช่า

 • กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
 • ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
 • ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
 • ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

หมายเหตุ

ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก และสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่าก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่เริ่มเปิดให้เช่าอาคาร ทั้งนี้ หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กคช. ขอสงวนสิทธินำอาคารเช่าคงเหลือที่กันไว้สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปิดให้ประชาชนทั่วไปเช่าอาคาร

 • กรณีผู้เช่าเป็นผู้สูงอายุต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป นับถึงวันทำสัญญาเช่า (Pre-aging ผู้มีอายุ 50 – 59 ปี เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อ้างอิงจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ)
 • กรณีผู้จองเป็นบุตรผู้สูงอายุต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บิดามารดาต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  นับถึงวันทำสัญญาเช่า

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคม 2564 ผ่านทางไลน์ @nha.thailand หรือทาง www.nha.co.th/nha-low-income/ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด สอบถามโทร.1615


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

การเคหะเปิดโครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 / เดือน

การเคหะเปิดโครงการบ้านเช่า “เคหะสุขประชา” เริ่มต้น 1,500 / เดือน

เป็นโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมกับการส่งเสริมอาชีพ-สร้างรายได้

X