กฎกระทรวง โอนบ่อย โอนเงิน

ประกาศ!! ฝาก-โอน 3,000 ครั้งต่อปี สถาบันการเงินต้องรายงานสรรพากร

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • วานนี้ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ กฎกระทรวง การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรม
  • ฝาก-โอนเงิน 3,000 ครั้งต่อปี สถาบันการเงินต้องรายงานต่อกรมสรรพากร
  • ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563

วานนี้ (23 ธ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศ กฎกระทรวง ฉบับที่ 355 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ โดยเป็นการกำหนดให้สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินของรัฐ และผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีมันนี่) มีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะในปีที่ล่วงมา ต่อกรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 มี.ค. ของทุกปี เริ่มครั้งแรก มี.ค.2563

ทั้งนี้ หากบุคคลเข้าข่ายมีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ แบงก์ หรืออีมันนี่ จะต้องรายงานข้อมูล ดังนี้

1.เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสิ่งอื่นที่ใช้ในการระบุตัวบุคคลของบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ

2.ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา ชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญ ชื่อของคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หรือชื่อนิติบุคคล

3.จำนวนครั้งของการฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

4.จำนวนเงินที่ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน

5.เลขที่บัญชีทุกบัญชีที่มีการฝากหรือรับโอนเงิน

สำหรับธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะได้แก่

1.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้ง ขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร

2.การฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้ง และมียอดเงินรวม 2,000,000 บาทขึ้นไปต่อปีต่อธนาคาร

เนื่องจากกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว กำหนดให้การรายงานข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 31 มี.ค. 2563 ให้รายงานข้อมูลในปีที่ล่วงมาเฉพาะข้อมูลการฝากหรือรับโอนเงินที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

รัฐบาลเห็นชอบ “โอนเงินเกิน 50,000” ข้ามประเทศ ต้องถูกตรวจสอบ

รัฐบาลเห็นชอบ “โอนเงินเกิน 50,000” ข้ามประเทศ ต้องถูกตรวจสอบ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ โดยร่าง กฎกระทรวงฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ของ…

กฎกระทรวงฯ ห้ามนักเรียน นักศึกษา แต่งกายล่อแหลม แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย

กฎกระทรวงฯ ห้ามนักเรียน นักศึกษา แต่งกายล่อแหลม แต่งเครื่องแบบไม่เรียบร้อย

วันนี้ ( 30 สิงหาคม 2562 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยระบุเหตุผลของการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.…

X