Antigen Test Kit ชุดตรวจโควิด

อภ. เร่งจัดหา Antigen Test Kit ให้ สปสช.ตรวจโควิด

องค์การเภสัชกรรม เผย ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 8.5 ล้านชุด ตามโครงการ สปสช.

Home / NEWS / อภ. เร่งจัดหา Antigen Test Kit ให้ สปสช.ตรวจโควิด

ประเด็นน่าสนใจ

  • องค์การเภสัชกรรม เผย ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง 8.5 ล้านชุด ตามโครงการ สปสช.
  • คาดว่าภายในสิงหาคม 2564 จะส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ สปสช.กำหนด
  • พร้อมระบุชุดรวจดังกล่าว รู้ผลภายใน 30 นาที เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความไว (Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า องค์การเภสัชกรรมได้รับมอบหมายจาก โรงพยาบาลราชวิถี ให้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง(COVID-19 Antigen self-test Test Kits : ATK ) จำนวน 8.5 ล้านชุด ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ( สปสช.) สำหรับใช้ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการจัดซื้อชุด ATK ดังกล่าว โรงพยาบาลราชวิถี สปสช.และองค์การฯ ได้มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดหามีความชัดเจน โปร่งใส เกิดการแข่งขัน และเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ ได้ชุดตรวจATK ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

ล่าสุด สปสช.ได้ปรับข้อกำหนดคุณสมบัติ (Spec) ส่งให้องค์การฯดำเนินการจัดหา โดยเชิญบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)มายื่นซองเสนอราคา ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 นี้ ซึ่งองค์การฯจะตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติต่าง ๆ และประกาศบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมส่งให้โรงพยาบาลราชวิถีรับทราบราคา ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว คาดว่าภายในสิงหาคม 2564 จะส่งมอบ ATK และกระจายให้กับหน่วยงานต่าง ๆตาม ที่ สปสช.กำหนดต่อไป

ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ชุดตรวจโควิด ATKที่จัดซื้อครั้งนี้ เป็นชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา -19 เชิงคุณภาพชนิดตรวจหาแอนติเจน(Screening Test) สามารถอ่านผลการตรวจจากการเกิดแถบสีบนแถบทดสอบรู้ผลภายใน 30 นาที เป็นชุดตรวจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีค่าความไว(Sensitivity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ซึ่งหมายถึง ผู้ติดเชื้อจริง 100 คน ตรวจด้วยชุดทดสอบนี้จะให้ผลบวกไม่น้อยกว่า 90 คน และมีความจำเพาะ(Specificity) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ซึ่งหมายถึงผู้ที่ไม่ติดเชื้อ 100 คน เมื่อตรวจด้วยชุดทดสอบแล้ว จะให้ผลเป็นลบไม่น้อยกว่า 98 คน และผ่านการรับรองมาตรฐานจาก อย.

“องค์การฯ ไม่นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงยืนหยัดที่จะทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินการในทุกภารกิจทั้งด้านยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันต่างๆให้กับพี่น้องประชาชน” ผู้อำนวยการฯ กล่าว