ยืนยันตัวตนดิจิทัล

NDID ผนึกกำลังภาคีสำคัญ ยืนยันตัวตนดิจิทัลของไทย

บริษัท เนชั่นแนลดิจิตอลไอดี จำกัด หรือ NDID จับมือภาคีครั้งสำคัญ กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษีทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย…

Home / NEWS / NDID ผนึกกำลังภาคีสำคัญ ยืนยันตัวตนดิจิทัลของไทย

ประเด็นน่าสนใจ

  • NDID จับมือภาคีครั้งสำคัญ ผลักดันผลิกโฉมด้านดิจิทัลไอดี
  • เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่การการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนดิจิทัล
  • เป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับการทำธุรกรรมต่างๆ

บริษัท เนชั่นแนลดิจิตอลไอดี จำกัด หรือ NDID จับมือภาคีครั้งสำคัญ กับกลุ่มธนาคารนำร่อง กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ บริษีทหลักทรัพย์จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือที่จะผลักดันผลิกโฉมด้านดิจิทัลไอดี เพื่อนำพาประเทศไทยเข้าสู่การการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนดิจิทัล

จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้ Digital ID Platform ของประเทศไทยในการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพิสูจน์ และยืนยันตัวจนทางดิจิทัล เพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าด้วยกัน

เป็นระบบกลไกสำหรับบริหารจัดการ Identity ในโลกดิจิทัล เพื่อสนับสนุนกระบวนการทำธุรกรรมของบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เช่นการรู้จักตัวตนลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e KYC) การลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e Signatuer) การให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e Consent) เป็นการสร้างมาตรฐาน และยกระดับการทำธุรกรรมต่างๆ ให้มีความน่าเชื่อถือ รัดกุม ปลอดภัย

Digital ID คืออะไร

Digital ID คือกระบวนการ และขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วยช่องทางดิจิทัล ซ่งมีวิธีการ และขั้นตอนที่แตกต่างกันตามแต่จะกำหนด แต่ทั้งหมดล้วนคิดขึ้นมาเพื่อการระบุอัตลักษณ์ และคุณลักษณะของบุคคล ZIdentiy) ทางดิจิทัล(Digital Identity) เหมือนกัน

ในปัจจุบัน หลายยประเทศได้คิดค้นระบบนี้เพื่อใช้งนกับประชาชนที่อยู่ในประเทศ โดยมีมตารฐานที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ซึ่งประเทฯไทยได้ระบุคำนี้ว่า “ระบบพิสูจน์ และยันยันตัวตนทางดิจิทัล”

National Digital ID (NDID) ในประเทศไทย เกิดมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ภาครัฐฯ ที่ต้องการเครื่องมือสำหรับบริการประชาชนเพื่อให้สะดวกและรวดเร็ว รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายอำนวยความสะดวกทางธุรกิจ

อีกส่วนหนึ่งคือภาคอุตสาหกรรมทางการเงินที่เห็นปัญหาด้านการยืนยันตัวตนร่วมกัน ทั้งปัญหาด้ายประประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือที่ลดต่ำลง และปัญหาด้านการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากขั้นตอนการทำงานที่ล้าสมัย ภาคอุตสาหกรรมการเงิน จึงอยากกำหนดมาตรฐานร่วมกัน และพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐฯ เพื่อริเริ่มโครงการดังกล่าว

NDID ของไทยจะไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง อีกทั้งยังเชื่อมโยง IdProvider ให้เข้าถึงกัน โดยเมื่อ Rely Party ต้องการข้อมูลของบุคคลก็สามารถขอจาก IdProvider มากกว่าหนึ่งรายและรวมถึงขอจาก Authorising Source ได้ เมื่อทำธุรกรรมแล้ว IdProvider ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้รับข้อมูลใหม่ของ Entity ทำให้การปลอมแปลงทำได้ยากกว่า

จุดนี้เองทำให้ NDID ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เช่นจีน สิงคโปร์ และอินเดียที่รวมกระบวนการไว้ที่ศูนย์กลาง ข้อมูลประชาชนจะส่งออกจากจุดเดียวเท่านั้น เสี่ยงต่อการเจาะระบบ และต่างจากอังกฤษที่ IdProvider ไม่ได้เชื่อมต่อกัน หน้าที่การยืนยันความเชื่อถือตกอยู่กับ IdProvider เพียงหน่วยเดียว เสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลง

อ้างอิง (https://techsauce.co/tech-and-biz/what-is-digital-id-in-5-minutes)