การทวงหนี้ ทวงหนี้ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อวัน เจ้าหนี้

กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้เจ้าหนี้ทวงถามหนี้ได้ “ไม่เกิน 1 ครั้งต่อ 1 วัน”

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • กระทรวงมหาดไทยออกประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้
  • โดยเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ “ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน”
  • มีผลบังคับใช้ 21 พ.ย. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง fanpage ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่อง “จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้” โดย กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบ การทวงถามหนี้ “ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน” ซึ่งมีผลบังคับใช้ 21 พ.ย. 2562 เพื่อให้การทวงหนี้เป็นแนวทางเดียวกัน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงหนี้ได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้

1.ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะบุคคล ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2538 บัญญัติไว้ ดังนี้

“ผู้ทวงถามหนี้” หมายความว่า เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฏหมายว่าการพนัน และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตามและให้หมายความรวมถึง ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

2.การติดต่อตามประกาศนี้ คือ ลูกหนี้ต้องรับทราบการทวงถามหนี้ด้วย โดยอ้างอิงตามความหมายของ “ติดต่อ” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายถึง การพูดจาเพื่อทำความตกลง, การสื่อสาร, ดังนั้น หากผู้ทวงถามหนี้ได้มีการทวงถามหนี้และลูกหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้แล้วผู้ทวงถามหนี้จะไม่สามารถสอบถามถึงการชำระหนี้กับลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ในวันเดียวกันนั้นได้อีก เช่น การถามว่า “ชำระหนี้แล้วหรือยัง” อย่าลืมชำระหนี้นะ” การสอบถามบุคคลดังกล่าวอีกครั้งในทำนองเช่นว่านี้ถือ เป็นการทวงถามหนี้เกนกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน ตามประกาศดังกล่าว

3.กรณีการทวงถามหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ลูกหนี้อ่านข้อความการทวงถามหนี้แต่ไม่ตอบ ถือว่าเป็นการติดต่อและลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบข้อความนั้นภายหลังจากที่ได้อ่านก็ตาม

4.กรณีการทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์

4.1 กรณีที่ถือว่าเป็น การติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ

  • ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหน้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวรับสายโทรศัพท์แล้วผู้ทวงถามหนี้ได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญโดยแสดงเจตนาในการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

4.2 กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการติตด่อทวงถามหนี้ตามประกาศ

  • ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้แต่บุคคลดังกล่าวยังไม่รับสายโทรศัพท์
  • ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าว ได้รับสายแล้วแต่กดวางสายโทรศัพท์ไปเสียก่อนได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 0-2356-9660


แท็ก: NEWS , , ,
WRITER

RELATED

X