ข่าวสดวันนี้ ยาพารา ยาพาราเซตามอน ราชกิจจนุเบกษา

ประกาศ!! เพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ พาราเซตามอล

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 780/2562 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา พาราเซตามอล ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้ง อาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ…

Home / NEWS / ประกาศ!! เพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ พาราเซตามอล

ประเด็นน่าสนใจ

  • การเพิกถอนตำรับยาที่มี พาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ สืบเรื่องจากผู้ผลิต ไม่แก้ไขทะเบียนตํารับยาให้เป็นไปตามคําสั่ง อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้
  • ทั้งนี้หากผู้ผลิตยาไม่เห็นชอบคำสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 780/2562 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา พาราเซตามอล ที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยา

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏพบปัญหาจากการใช้ยาพาราเซตามอลมากขึ้น โดยพบทั้ง อาการไม่พึงประสงค์ในลักษณะการแพ้ยา และอาการผลข้างเคียง เช่น การเกิดพิษต่อตับ จากการใช้ยาไม่เหมาะสม

การได้รับยาซ้ำซ้อน การใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ยาร่วมกับการดื่มเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค

เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุม ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ได้มีคําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ผู้รับอนุญาตผลิตยา หรือผู้รับอนุญาตนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร

ผู้ผลิตยาที่ได้รับอนุญาต ฟ้องต่อศาลปกครองได้ หากไม่เห็นชอบคำสั่งนี้

ซึ่งทะเบียนตํารับยา ที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน แก้ไขฉลาก และเอกสาร กํากับยาให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าว และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

โดยคําแนะนําของ คณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 386-10/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ได้มีคําสั่ง กระทรวงสาธารณสุขที่ 204/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ให้ผู้รับอนุญาตที่ยังไม่ได้ยื่น

แก้ไขทะเบียนตํารับยาเร่งดําเนินการตามคําสั่งกระทรวงที่ 329/2560 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตไม่ดําเนินการแก้ไขทะเบียนตํารับยาดังกล่าวให้เป็นไปตามคําสั่งข้างต้น จํานวน 25 ตํารับ จึงอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ยาได้

เพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ พาราเซตามอล
ราชกิจจานุเบกษา เพิกถอนทะเบียนตํารับยา 25 ตำรับ พาราเซตามอล

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการยา

ในการประชุมครั้งที่ 389-3/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาที่มี พาราเซตามอล เป็นส่วนประกอบ ชนิดรับประทาน จํานวน 25 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้ายคําสั่งนี้

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ ทําคําฟ้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อยา ‘พาราเซตมอล’ ที่ถูกเพิกถอน

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง