สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ จุฬาราชมนตรี และคณะเฝ้า

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การพบกันครั้งนี้เพื่อปรึกษาการหารืออยู่ร่วมกันของคนทั้งสองศาสนาในสังคม
  • สมเด็จพระสังฆราช ประทานแนวพระดำริศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ

เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีการเผยแพร่ภาพพระราชกรณียกิจ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระวโรกาสให้ จุฬาราชมนตรี และคณะเฝ้า พร้อมกับมีข้อความระบุว่า

วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ จุฬาราชมนตรี และคณะเฝ้า

เพื่อกราบทูลแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาความเป็นพหุวัฒนธรรมของสังคมไทย และกราบทูลปรึกษาเรื่องการจัดทำแนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงอนุโมทนา และประทานแนวพระดำริว่าศาสนิกชนทุกศาสนาพึงปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ โดยคำนึงถึงจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรไทยด้วยสามัคคีธรรม


แท็ก: NEWS
WRITER
X