ขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวเปลือก ห้ามขนย้ายข้าวเปลือก

พาณิชย์ ยืนยัน! ไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่ได้ห้ามขนข้าวเปลือกข้ามเขตจังหวัด นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยอ้างว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการจำกัดสิทธิการคุมเข้มการขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวพันธุ์ กข79 กับข้าวหอมมะลิ รวมทั้งมีกรณีเกษตรกรและโรงสีบางแห่งมีความกังวล กรณีการห้ามขนส่งข้าวเปลือกข้ามเขตนั้น เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริง เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้าและเป็นสินค้าในบัญชีควบคุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ…

Home / NEWS / พาณิชย์ ยืนยัน! ไม่มีมาตรการห้ามขนย้ายข้าวเปลือกข้ามเขต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยืนยันไม่ได้ห้ามขนข้าวเปลือกข้ามเขตจังหวัด

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึงกระแสข่าวที่นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยอ้างว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีมาตรการจำกัดสิทธิการคุมเข้มการขนย้ายข้าวเปลือก เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวพันธุ์ กข79 กับข้าวหอมมะลิ รวมทั้งมีกรณีเกษตรกรและโรงสีบางแห่งมีความกังวล กรณีการห้ามขนส่งข้าวเปลือกข้ามเขตนั้น เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริง

เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าที่ห้ามนำเข้าและเป็นสินค้าในบัญชีควบคุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) จึงได้ออกประกาศ มาตรการเรื่องการควบคุมการขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร เพื่อป้องกันการปลอมปนข้าวและการลักลอบนำเข้าข้าวมาจากต่างประเทศ

ซึ่งประกาศดังกล่าวมีการบังคับใช้มาต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วงที่รัฐบาลชุดก่อน ๆ ใช้มาตรการจำนำข้าวเปลือก โดยครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศ แต่ได้มีการแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2558 ให้ควบคุมการขนย้ายให้จำกัดวงแคบลง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ห้ามขนย้ายปริมาณตั้งแต่ 10 เมตริกตันขึ้นไปออกจากพื้นที่ที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.)

2. พื้นที่ดังกล่าวจะกำหนดเฉพาะอำเภอ ที่อยู่ใกล้ชายแดนครอบคลุม 68 อำเภอใน 20 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี สระแก้ว บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบล อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย บึงกาฬ เลย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ น่าน พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ตาก ตราด

3. มิให้บังคับใช้กับการขนย้าย กรณี 
(1) การขนย้ายข้าวเปลือกของเกษตรกรออกจากท้องที่ตามข้อ 2 ไปยังท้องที่อำเภอติดต่อกัน โดยมีใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกรมส่งเสริมการเกษตรกำกับการขนย้าย
(2) การขนย้ายข้าวเปลือก ข้าวสาร จากท้องที่อื่นในราชอาณาจักรโดยใช้ท้องที่อำเภอตามข้อ 2 เป็นทางผ่านเพื่อไปยังสถานที่ปลายทาง
(3) การขนย้ายข้าวสารที่บรรจุภาชนะปิดผนึกแน่นหนา มีฉลากสินค้า ระบุชื่อ ที่อยู่ผู้ผลิต ผู้บรรจุในประเทศ ที่มีน้าหนักต่อหน่วยบรรจุไม่เกิน 15 กิโลกรัม

4. ห้ามขนย้ายข้าวนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ตามข้อ 2. เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กจร.

5. ต้องขนย้ายให้ตรงตามชนิดคุณภาพ ปริมาณ ระยะเวลา สถานที่และใช้ยานพาหนะที่มีหมายเลขทะเบียน ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตขนย้ายและจะต้องนำหนังสืออนุญาตกำกับการขนย้ายไปด้วยทุกครั้ง

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ย้ำว่า มาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าข้าวเปลือกคุณภาพต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาปลอมปน และไม่มีผลกระทบต่อเกษตรกรแต่อย่างใด

โดยปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์จะอำนวยความสะดวกให้สามารถยื่นขออนุญาตผ่านระบบ Online ซึ่งคาดว่าระบบจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยากและเป็นปัญหาอุปสรรคทางการค้าตามที่เป็นข่าว ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการค้าข้าวอย่าได้ตื่นตระหนกกับมาตรการดังกล่าว