สรุป-เปรียบเทียบ ‘ค่าเก็บขยะ’ กทม. เก่า-ใหม่ จาก 20 เป็น 80 บาท /เดือน

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบัญญัติของกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าธรรมเนียมการเก็บขยะใหม่ เริ่ม 1 ต.ค. 2562 นี้
 • บ้านเรือนทั่วไปจ่ายเดือนละ 80 บาท จากเดิมเดือนละ 20 บาท

สรุปค่าเก็บขยะของ กทม. อัตราใหม่ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ต.ค. 2562 มีดังนี้ 

ขยะมูลฝอยทั่วไป

 • กรณีวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร ค่าเก็บและขน 40 บาท/เดือนและเก็บค่ากำจัดอีก 40 บาท/เดือน รวมเป็น 80 บาท/เดือน จากเดิมที่เก็บเฉพาะค่าเก็บและขนเดือนละ 20 บาท หรือเพิ่มขึ้นมาอีก 60 บาทต่อเดือน
 • กรณีวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 500 ลิตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร) เช่น มีปริมาณมูลฝอย 40 ลิตร/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย ค่าเก็บและขน หน่วยละ 65 บาท (เดิมหน่วยละ 40 บาท) ค่ากำจัด หน่วยละ 70 บาท
 • กรณีวันหนึ่งเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน 2,450 บาท/เดือน (เดิม 2,000 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 2,650 บาท/เดือน
 • กรณีวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) มีค่าเก็บและขนหน่วยละ 3,250 บาท (เดิมหน่วยละ 2,000 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 3,500 บาท

ขยะมูลฝอยทั่วไปจัดเก็บเป็นครั้งคราว

 • กรณีไม่เกิน 500 ลิตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 125 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 130 บาท
 • กรณีเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน1 ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขน ครั้งละ 180 บาท (เดิมครั้งละ 150 บาท) ค่ากำจัดครั้งละ 190 บาท
 • กรณีเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร) ค่าเก็บและขนหน่วยละ 245 บาท (เดิมหน่วยละ 150 บาท) ค่ากำจัดหน่วยละ 250บาท

ขยะมูลฝอยติดเชื้อ

จัดเก็บเป็นรายเดือน เดิมเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมการเก็บขน จะมีการเพิ่มค่ากำจัด กรณีเศษไม่เกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งหน่วยให้คิดเป็นหนึ่งหน่วย

 • กรณีวันหนึ่งไม่เกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 2กิโลกรัม ค่าเก็บและขน 300 บาท/เดือน (จัดเก็บเท่าเดิม 300 บาท/เดือน) ค่ากำจัด 480 บาท/เดือน
 • กรณีวันหนึ่งเกิน 13 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 2 กิโลกรัม เช่น มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 4 กิโลกรัม/วัน จะคิดเป็น 2 หน่วย) ค่าเก็บและขน หน่วยละ 300 บาท เท่าเดิม ค่ากำจัดหน่วยละ 480 บาท

ขยะติดเชื้อจัดเก็บเป็นครั้งคราว

 • ค่าบริการ 3,000 บาท/ครั้ง กรณีระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร และคิดเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 15 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 5,000 บาท จากเดิมเก็บ 2,000 บาท/ครั้ง
 • กรณีระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีกกิโลเมตรละ 20 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน 3,000 บาท
 • กรณีไม่เกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม เก็บครั้งละ 75 บาท
 • กรณีเกิน 100 ลิตร หรือน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม (คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 15 กิโลกรัม) จัดเก็บหน่วยละ 75 บาท
 • ค่ากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ กรณีไม่เกิน 6.5 ลิตร หรือน้ำหนักไม่เกิน 1 กิโลกรัม จัดเก็บหน่วยละ 8 บาท

สาเหตุที่ กทม. ต้องขึ้นค่าเก็บขยะ

 • เนื่องจากอัตราเดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2548 และเป็นการจัดเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ไม่รวมค่ากำจัดมูลฝอย
 • ที่ผ่านมา กทม. ต้องแบกรับภาระในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยปีละประมาณ 6,900 ล้านบาท ซึ่งการเก็บเดือนละ 20 บาท คิดเป็นแค่ 9% ของค่าใช้จ่ายจริง คือเดือนละประมาณ 228 ขณะที่อัตราใหม่จะคิดเป็น 35%
 • กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมมูลฝอยทั่วไป เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าเก็บขนและค่ากำจัดตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (PPP)
 • ก่อนหน้านี้ กทม. เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณา ระหว่างวันที่ 21 ม.ค. – 5 ก.พ. โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 3,095 ราย ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

ราชกิจจาฯ ประกาศอัตราค่าเก็บขยะใหม่เป็น 80 บาท เริ่ม 1 ต.ค.นี้

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๔๖


แท็ก: NEWS
WRITER
X