กทม. เร่งสร้างความเข้าใจ ค่าเก็บขยะอัตราใหม่ และวิธีบริหารจัดการขยะ

จากกรณี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุนายสุรชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งข้อร้องเรียนของประชาชน เรื่อง ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยทิ้งช่วง จากสัปดาห์ละ…

Home / NEWS / กทม. เร่งสร้างความเข้าใจ ค่าเก็บขยะอัตราใหม่ และวิธีบริหารจัดการขยะ

ประเด็นน่าสนใจ

  • ด้วยอัตราใหม่ บ้านเรือนทั่วไปจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยให้กับ กทม. เดือนละ 80 บาท
  • แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะของ กทม. เช่น เพิ่มจำนวนรถเก็บขยะ เพิ่มจำนวนเที่ยว จัดหายานพาหนะที่ทันสมัย

จากกรณี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุนายสุรชาติ เทียนทอง อดีต ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย แจ้งข้อร้องเรียนของประชาชน เรื่อง ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยทิ้งช่วง จากสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็น 2 สัปดาห์/ครั้ง ขณะเดียวกัน กทม. จะขึ้นค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะเป็น 80 บาท/หลัง/เดือน เมื่อปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมแล้ว จะมีวิธีบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างไร นั้น

นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า กทม. ได้เร่งสร้างความเข้าใจการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ที่จะบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้ ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมและ 50 สำนักงานเขต ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ ส่งข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ของหน่วยงานและชุมชน พร้อมทั้งชี้แจงผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งรายการวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเสนอร่างข้อบัญญัติการเปิดรับฟังความคิดเห็น จนถึงการประกาศใช้กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกกำหนดไว้ในข้อบัญญัติ ประกอบด้วย

1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย กรณีบ้านเรือนที่ผลิตขยะ ไม่เกิน 20 ลิตร/วัน จะมีอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น จากเดิมเดือนละ 20 บาท เป็นเดือนละ 40 บาท

และ 2) ค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอย ซึ่งเป็นส่วนที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ผลิตขยะมีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการกับปัญหาขยะตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย โดยบ้านเรือนทั่วไปที่ผลิตขยะไม่เกิน 20 ลิตร/วัน จะเสียค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ เดือนละ 40 บาท ดังนั้น เมื่อรวมค่าธรรมเนียมการเก็บขนและกำจัดขยะแล้ว บ้านเรือนทั่วไปจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยให้กับ กทม. เดือนละ 80 บาท

นอกจากนี้ กทม. ได้วางแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยเพิ่มจำนวนยานพาหนะ เช่น รถเก็บขนมูลฝอย แบบอัดขนาด 2 ตัน และ 5 ตัน ให้กับสำนักงานเขตเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดหายานพาหนะที่ทันสมัยในการเก็บขนมูลฝอย เช่น จัดหารถบรรทุกติดตั้งชุดไฮโดรลิคพร้อมตู้คอนเทนเนอร์สำหรับใช้ในการเก็บขนมูลฝอยซึ่งสามารถลดแรงงานคนและระยะเวลาในการเก็บขนมูลฝอย ขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานเขต ได้จัดชุดเร่งด่วนเพิ่มจำนวนเที่ยวในการจัดเก็บมูลฝอยตามถนนสายหลัก สายรองทุกเส้นทาง รวมทั้งเพิ่มความถี่การจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ ถนนสายหลัก จัดเก็บขยะทุกวัน ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 05.30 น. ถนนสายรอง จัดเก็บไม่ให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ ตลาดสด จัดเก็บทุกวัน

ส่วนมูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยชิ้นใหญ่ และมูลฝอยอันตราย จัดเก็บทุกอาทิตย์ รวมไปถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการแยกขยะก่อนทิ้ง ตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) หรือ 3 ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า

X